Usprawnić gospodarkę odpadami

Usprawnić gospodarkę odpadami w czasie epidemii – stanowisko UMP

Unia Metropolii Polskich (UMP) wystosowała pismo do Jacka Ozdoby, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu, które zawiera postulaty dotyczące zmian w przepisach, jakie wg organizacji należy wprowadzić, aby usprawnić gospodarkę odpadami w czasie epidemii COVID-19.

Usprawnić gospodarkę odpadami – sprawozdania w formie papierowej

Według UMP, konieczne i pilne jest przywrócenie możliwości składania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w formie papierowej. Dotyczyć ma to przywrócenia sprawozdań sporządzanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-i), a także przez podmioty zbierające odpady komunalne oraz przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (DzU z 2018 r., poz. 1627). Unia Metropolii Polskich wskazuje, że wspomniane rozporządzenie zostało uchylone przez Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r., poz. 1403).

Usprawnić gospodarkę odpadami – poziomy recyklingu i ROP

Organizacja w swoim stanowisku postuluje również zachowanie sposobu obliczania poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określonego w stosownym rozporządzeniu Ministra Środowiska (DzU z 2016 r., poz. 2167). Jak zaznacza UMP, w szczególności chodzi o to, by poziomy były liczone w stosunku do czterech frakcji, czyli papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Unia metropolii uważa również, że pilnie potrzebne jest wznowienie prac mających na celu wypracowanie koncepcji, a następnie wprowadzenie mechanizmów rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Unia podkreśla, że selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych finansowana jest obecnie wyłącznie przez mieszkańców. Jednocześnie UMP wskazuje, że obowiązek osiągania przez gminy bardzo wysokich poziomów recyklingu u powtórnego wykorzystania odpadów wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest niemożliwy do osiągnięcia bez ścisłej korelacji, w tym finansowej, systemu gospodarki odpadami komunalnymi z systemem produkcji opakowań.

Pod pismem do wiceministra klimatu podpisał się Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska i przewodniczący Zespołu UMP ds. odpadów komunalnych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny