ZSEiE

UOKiK o ZSEiE

O wynikach kontroli Inspekcji Handlowej dotyczącej przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o ZSEiE, czyli o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Obowiązki określające postępowanie ze ZSEiE

Jak przypomina UOKiK, celem wprowadzenia obowiązków dla przedsiębiorców (dystrybutorów) w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym było ułatwienie użytkownikom takiego sprzętu pozbycia się w prawidłowy sposób elektroodpadów. Tego typu regulacje prawne służą ochronie środowiska, zwiększają świadomość przedsiębiorców i prowadzą do ukształtowania wśród konsumentów dobrych praktyk w zakresie segregacji elektroodpadów.

Według UOKiK-u, systematyczne działania ze strony organów kontrolnych, także o charakterze sprawdzającym i edukacyjnym, przyczyniają się do zwiększenia świadomości przedsiębiorców i mogą powstrzymywać przed wprowadzaniem na rynek niewłaściwie oznakowanych produktów, a także do utrwalenia obowiązujących zasad w zakresie segregacji odpadów z wyrobów elektrycznych i elektronicznych. Inspekcja Handlowa w 2021 r., zgodnie z przyjętym planem kontroli, przeprowadziła na terenie całego kraju całoroczną kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1 oraz wybrane losowo produkty elektryczne i elektroniczne pod kątem prawidłowości oznakowania (w zakresie tej ustawy). Kontrolą objęto dystrybutorów, tj. podmioty udostępniające na rynku sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Obowiązki informacyjne nt. przyjmowania ZSEiE – nie wszyscy zgodnie z przepisami

Wszyscy kontrolowani deklarowali, że zgodnie z przepisami bezpłatnie przyjmują zużyty sprzęt, ale niestety nie wszyscy wywiązywali się z obowiązków informacyjnych – podkreślił UOKiK. W tym zakresie sprawdzono, czy w punkcie sprzedaży w widocznym miejscu, znajdowała się informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu, a także czy wskazano, że dystrybutor jest zobowiązany do: nieodpłatnego odbioru w punkcie sprzedaży zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, nieodpłatnego przyjęcia (w placówkach o powierzchni powyżej 400 m2 lub w ich pobliżu) zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, bez konieczności zakupu nowego sprzętu (w przypadku sprzętów, których każdy z wymiarów nie przekracza 25 cm). Okazało się, że nie wszyscy, zgodnie z wymaganiami, w punkcie sprzedaży umieścili w widocznym miejscu informacje dla konsumentów o swoich obowiązkach w zakresie nieodpłatnego przyjęcia i odbioru elektroodpadów. Brak ww. informacji lub niepełne informacje stwierdzono u 207 kontrolowanych dystrybutorów. Sprawdzono także umieszczenie w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania ZSEiE, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, czy taką informację umieszczono na stronie internetowej lub w formie komunikatu, stwierdzając, że 159 przedsiębiorców nie umieściło takich informacji.

Pod lupą m.in. informacje o zakazie umieszczania ZSEiE łącznie z innymi odpadami

Skontrolowano również 6031 urządzeń elektrycznych i elektronicznych, sprawdzając przy tym, czy sprzęt jest wprowadzany do obrotu przez podmiot wpisany do rejestru lub taki, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru. Weryfikowano również czy dystrybutor umieścił na produktach symbol selektywnego zbierania i czy do oferowanych produktów dołączono wymagane informacje o zakazie umieszczania ZSEiE łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania oraz o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. W powyższym zakresie zakwestionowano 410 partii produktów. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano 142 decyzje nakładające na przedsiębiorców kary pieniężne w łącznej kwocie 758 tys. zł. W 27 przypadkach odstąpiono od wymierzenia kary, stwierdzając znikomość naruszenia prawa.

Prawo konsumentów do oddania ZSEiE

Przy tej okazji UOKiK przypomniał, że konsument, który kupuje nowy elektrosprzęt ma prawo oddać sprzedawcy swój stary sprzęt, a sprzedawca ma obowiązek go przyjąć lub odebrać (jeśli zakup realizowany był z usługą dostawy) – pod warunkiem, że sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co nowo zakupiony sprzęt. Konsument może przynieść swój stary sprzęt do sklepu, bez konieczności kupienia w tym sklepie nowego sprzętu – pod warunkiem, że żaden z wymiarów sprzętu nie przekracza 25 cm – obowiązek dotyczy punktów sprzedaży sprzętu dla gospodarstw domowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m2 – dodaje UOKiK. Urząd antymonopolowy zaznaczył też, że sprzedawca ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacje o obowiązkach w zakresie przyjmowania ZSEiE. W punkcie sprzedaży sprzętu powinna znaleźć się również informacja o punktach zbierania zużytego elektrosprzętu. Na stronie internetowej, przez którą konsument dokonuje zakupu sprzętu, musi być zamieszczona informacja o punktach jego zbierania. Na elektrosprzętach musi znaleźć się informacja o zakazie umieszczania ZSEiE łącznie z innymi odpadami, o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Elektrosprzęt musi być też wyraźne i czytelne oznakowany symbolem selektywnego zbierania – dodaje UOKiK.

Na podstawie uokik.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny