Umowa na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych

Urząd Miasta Rybnika (UM) przypomina, że właściciele nieruchomości niezamieszkanych zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Umowa na odbiór odpadów komunalnych – tylko z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru!

Magistrat dodaje, że działalność przedsiębiorcy musi być wpisana do rejestru działalności regulowanej, a wykaz firm, z którymi właściciel nieruchomości niezamieszkanej powinien podpisać umowę na odbiór odpadów znaleźć można w rejestrze działalności regulowanej dostępnym na stronie www.rybnik.eu.

Miejscy urzędnicy przypominają, że wyłączenie nieruchomości niezamieszkanych (czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady) z systemu gospodarowania odpadami prowadzonego przez miasto obowiązuje od stycznia 2021 r. Określa to Uchwała nr 509/XXIX/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (pdf 116 kB).

Przy zawieraniu umów na odbiór odpadów komunalnych należy pamiętać, aby umowa obejmowała wszystkie frakcje odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów i z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.

Umowa na odbiór odpadów komunalnych musi uwzględniać wszystkie frakcje

Warunek ten jest wynikiem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązującej od 23 września 2021 r. – podkreśla UM.

Wprowadzone zmiany nakładają na właścicieli nieruchomości niezamieszkanych obowiązek segregacji odpadów uwzględniający wszystkie frakcje odpadów, czyli papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady i odpady zmieszane.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkanych z gminnego systemu nie oznacza, że znajdują się oni poza kontrolą ze strony miasta. W dalszym ciągu ciąży na nich obowiązek wyrażony w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zgodnie z którym: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (…) w sposób zgodny z przepisami ustawy” – podkreśla UM.

Jednocześnie magistrat zaznacza, że właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia tzw. opłaty śmieciowej na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w powyżej zacytowanym przepisie, są obowiązani do okazania umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Umowa na odbiór odpadów komunalnych pod kontrolą miasta

Miasto kontroluje posiadanie umów. W przypadku, gdy umowy nie spełniają wymagań określonych w przepisach, Miasto ma obowiązek wezwać strony umowy do usunięcia uchybień w określonym przez siebie terminie. Po bezskutecznym upływie terminu umowa wygasa! – podkreśla magistrat. Wówczas wydawana jest decyzja ustalająca zasady odbioru odpadów, wysokość opłat a także sposób i terminy udostępniania pojemników lub worków w celu ich odbierania – przejmując odbiór i zagospodarowanie odpadów z tych nieruchomości w ramach tzw. „odbioru zastępczego” – dodaje UM.

Niewykonywanie obowiązku, o którym mowa powyżej stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2021, poz. 888 ze zm.) – dodaje magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

reklama

reklama