Tylko z dowodem tożsamości

W Bogatyni uruchomiono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych. Każdy mieszkaniec ma możliwość pozostawienia w PSZOK-u wysegregowanych odpadów komunalnych.
PSZOK2
 
W ramach uiszczanej co miesiąc opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów do PSZOK-u będą przyjmowane papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulatory, niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny (monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym), odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, zużyte opony, odzież, tekstylia oraz odpady wielkogabarytowe z metalu (grzejniki, felgi, wanny żeliwne).
 
Niestety, do Punktu nie można przywozić odpadów zawierających azbest, szyb samochodowych, zbrojonego i hartowanego szkła, zmieszanych odpadów komunalnych, części samochodowych oraz odpadów budowlanych zmieszanych z innymi odpadami.
 
Transport odpadów do PSZOK-u mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie. Punkt będzie przyjmował wyłącznie odpady wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Bogatynia. Przyjmując odpady od danej osoby, obsługa spisze dane przekazującego odpady z dowodu tożsamości.
Punkt świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 
Na podstawie: www.bogatynia.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu