PSZOK-i

Trzy PSZOK-i na terenie PRGOK-u

13 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) ma działać w ramach kompleksowego systemu gospodarki odpadami tworzonego w ramach Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (ZM „PRGOK”). Będą one zlokalizowane w 12 gminach należących do Związku i mają obsłużyć ponad 173 tys. mieszkańców.

Wczoraj, 6 czerwca br., miało miejsce uroczyste otwarcie trzech PSZOK-ów.

PSZOK-i w Okonku, Krajence i Jastrowiu uroczyście otwarte

Do użytku oddano wczoraj PSZOK-i w gminach Okonek, Krajenka i Jastrowie. Powierzchnia punktu w gminie Okonek wynosi 1950 m2, a wartość inwestycji sięgnęła niemal 1,465 mln zł. PSZOK w gminie Krajenka, zlokalizowany na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych ma powierzchnię 1563 m2. Budowa i wyposażenie tego punktu kosztowały nieco ponad 1,329 mln zł. Z kolei PSZOK w gminie Jastrowie kosztował ponad 1,223 mln zł i zajmuje powierzchnię 2083 m2.

Punkty będą otwarte w poniedziałki, środy i soboty w godz. 9:00-17:00. Będzie w nich można pozostawić odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i opony (obowiązują limity ilości). Ponadto PSZOK-i będą przyjmować odpady zielone, odpady budowlane, rozbiórkowe i poremontowe i styropian. Na terenie PSZOK-ów będą również wyznaczone miejsca do gromadzenia stolarki okiennej, szkła budowlanego (szyby okienne), a także odzieży i tekstyliów. Oprócz tego będzie tam można pozostawić papier i tekturę, szkło opakowaniowe (butelki, słoiki itp.), tworzywa sztuczne i metale. Warto także zaznaczyć, że przewidziano możliwość pozostawiania w PSZOK-ach przedmiotów wymagających naprawy i nadających się do ponownego użycia.

PSZOK-i

Przywożąc odpady do PSZOK-u, należy oświadczyć, że jest się mieszkańcem gminy należącej do ZM „PRGOK” oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość. Pracownik PSZOK-u zweryfikuje, czy została wniesiona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i czy odpady mogą zostać przyjęte.

Na terenie każdego PSZOK-u znajduje się ścieżka edukacyjna. Ścieżki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe mogły pozyskać jak najwięcej ciekawych i pożytecznych informacji na temat gospodarowania odpadami.

Inwestycja w PSZOK-i – największy taki projekt

Projekt pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, to największa inwestycja ZM „PRGOK”. Ma to być również największa tego typu inwestycja w kraju.

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu. Powstanie systemu PSZOK-ów ma umożliwić prawidłowe postępowanie z odpadami problemowymi. Ma także przyczynić się do ograniczenia powstawania dzikich wysypisk.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest bowiem współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. w Warszawie. Wartość całego projektu wynosi ponad 20,8 mln zł, a wielkość unijnego dofinansowania przekroczyła 14,4 mln zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x Ekorum

partner portalu

reklama

reklama

reklama