decyzja w zakresie usuwania odpadów

Tryb nadzwyczajny w zakresie usuwania odpadów

Jedna z ostatnich nowelizacji ustawy o odpadach daje możliwość właściwym organom podjęcia działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi. Stanie się tak w przypadku, gdy – ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi bądź dla środowiska – konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów.

Kompetencje w tym zakresie przyznano różnym organom. I tak w przypadku terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina zarządza jako władający powierzchnią ziemi, będzie to regionalny dyrektor ochrony środowiska. Natomiast jeśli obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji dotyczącej gospodarki odpadami, stwierdzeniem jej nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem, organem uprawnionym do podjęcia działania jest właściwy marszałek lub starosta. W pozostałych przypadkach będzie to wójt (burmistrz lub prezydent miasta).

Procedura i decyzja w zakresie usuwania odpadów

W celu wykonania obowiązków, właściwy organ określa, w drodze decyzji skierowanej do władającego powierzchnią ziemi:

1) zakres i termin udostępnienia przez niego powierzchni ziemi, obiektów lub innych miejsc, w których znajdują się odpady;

2) zakres i sposób przeprowadzenia działań mających na celu usunięcie odpadów przez ten organ;

3) termin rozpoczęcia i zakończenia działań.

Ponadto decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, a przepisy art. 61 §3 i 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie mają do niej zastosowania. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że decyzję wydaje się po zasięgnięciu opinii określonych organów w sprawie spełnienia przesłanek konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów. Chodzi tu o:

1) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;

2) odpowiednio organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji albo organ Wojskowej Inspekcji Sanitarnej stosownie do ich właściwości miejscowej w odniesieniu do:

a) oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi w związku z obecnością tych odpadów,

b) zanieczyszczenia w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia w związku z obecnością tych odpadów;

3) regionalnego dyrektora ochrony środowiska, z wyjątkiem przypadku, gdy decyzję wydaje ten organ;

4) komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Zwrot i odstąpienie od kosztów

Właściwy organ żąda od posiadacza odpadów odpowiedzialnego za gospodarowanie odpadami zwrotu poniesionych przez siebie kosztów działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi. Posiadacz odpadów jest obowiązany zwrócić te koszty w terminie 14 dni od daty doręczenia żądania.

Właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu całości lub części kosztów działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi, jeżeli wobec posiadacza odpadów nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego lub egzekucja okazała się bezskuteczna albo jeśli koszt postępowania egzekucyjnego jest wyższy niż kwota możliwa do odzyskania.

W Pomorskiem jeszcze bez opinii w ramach nadzwyczajnej procedury

Znowelizowane przepisy wykazują dość wyraźnie procedurę administracyjną dotyczącą usuwania odpadów w sytuacjach zagrożenia. Do tej pory Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie wydał opinii w ramach nowej, nadzwyczajnej procedury dotyczącej usuwania odpadów.

fot. sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu