Szybciej usunąć azbest

Szybciej usunąć azbest z terenu kraju – stanowisko ZGWRP

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) opublikował stanowisko „w sprawie niezbędnych zmian Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 r. oraz zwiększenia wsparcia dla właścicieli nieruchomości, na terenie których w dalszym ciągu znajdują się wyroby zawierające azbest”. W dokumencie Związek przedstawił m.in. swoje propozycje, które mają pomóc szybciej usunąć azbest z terenu kraju.

Trzeba podjąć działania, by szybciej usunąć azbest

W przyjętym stanowisku ZGWRP wskazał na pilną potrzebę przeprowadzenia oceny dotychczasowej realizacji ww. programu oczyszczania kraju z azbestu. W opinii Związku następnym krokiem powinno być dostosowanie zasad programu do obecnych warunków. Związek opowiada się także za wyznaczeniem nowych instrumentów i środków wsparcia dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się wyroby azbestowe.

Związek przypomniał też, że zgodnie z ww. programem wszystkie wyroby zawierające azbest należy usunąć i unieszkodliwić do końca 2032 r. Tymczasem, jak zaznaczył ZGWRP, powołując się na raport Najwyższej Izby Kontroli po ponad 12 latach funkcjonowania Programu usunięto niecałe 17% azbestu.

Specjalny program wsparcia dedykowany gospodarstwom rolnym oceniony pozytywnie

W dokumencie ZGWRP pozytywnie ocenia wprowadzenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi specjalnego programu wsparcia dedykowanego gospodarstwom rolnym. „Oceniamy, że jest to krok we właściwym kierunku i wskazuje, że realizacja przez gminy, a szczególnie gminy wiejskie, zadań wynikających z Programu, ulegnie istotnej intensyfikacji. Należy jednakże pamiętać, że zakresem pomocy objęte są wyłącznie gospodarstwa rolne” – napisano w stanowisku.

Jednocześnie Związek wskazuje na konieczność zwiększenia puli środków finansowych dla gmin wiejskich. Chodzi o środki na zadania związane z odbiorem i unieszkodliwieniem azbestu z obiektów gospodarstw rolnych w latach 2023-2025, aby osiągnąć największy możliwy efekt zadań objętych rozporządzeniem.

Organizacja reprezentująca interesy gmin z terenami wiejskimi, wskazuje też, że problem w dalszym ciągu obejmuje wiele nieruchomości. Ich właściciele samodzielnie nie są w stanie uporać się z usunięciem azbestu. Dlatego ZGWRP wnosi o krytyczną ocenę dotychczasowej realizacji Programu i jego rewizję. Kolejnym krokiem powinno być stworzenie nowych narządzi oraz mechanizmów, pozwalających na znaczne przyśpieszenie tempa usuwania azbestu.

Co proponuje Związek, by szybciej usunąć azbest z terenu kraju?

W tym zakresie ZGWRP oczekuje efektywniejszej edukacji i zwiększenia świadomości o szkodliwości azbestu. Organizacja chciałaby również włączenia do działań kontrolnych i wspomagających administrację gminną, inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska. W opinii ZGWRP potrzebne jest także objęcie wsparciem nie tylko procesów demontażu i unieszkodliwiania azbestu. Dofinansowanie powinno także uwzględniać koszty wymiany pokryć dachowych z azbestu na nowe. Kolejnym elementem powinno być wprowadzenie do programów termomodernizacyjnych także docieplenia dachów i stropodachów wraz z wymianą pokrycia azbestowego na inne nowoczesne i proekologiczne materiały.

Związek postuluje też wprowadzenie ulg inwestycyjnych, możliwych do odliczenia od podstawy podatków dochodowych, wydatków związanych z usuwaniem azbestu i wymianą pokryć dachowych.

Osobnym postulatem jest ustanowienie specjalnego krajowego funduszu na realizację Programu. Związek wskazuje też, że podobne fundusze powinny być ustanowione przez wszystkie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Organizacja jest także za odtworzeniem gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska. Fundusze te, w zamyśle ZGWRP, działając lokalnie wspierałyby programy rządowe i regionalne w zakresie likwidacji azbestu.

Rekompensaty za ulgi w podatku rolnym

Przy okazji Związek wskazuje, że oczekuje również wprowadzenia dla gmin z obszarami wiejskimi refundacji (rekompensat) z budżetu państwa za ulgi w podatku rolnym, związane z inwestycjami w zakresie usuwania azbestu w gospodarstwach rolnych.

Na podstawie www.zgwrp.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny