Nieruchomości niezamieszkane

System gospodarowania odpadami komunalnymi – spór o nieruchomości niezamieszkane

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), o uczestnictwie właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi decydowała rada gminy w drodze uchwały (art. 6c ust. 2 u.c.p.g.). Wraz z jej podjęciem, właściciele takich nieruchomości tracili możliwość przekazywania odpadów dowolnie wybranym podmiotom na rzecz przedsiębiorstwa wyłonionego przez gminę w trybie przetargu na realizację zamówienia publicznego.

Dotychczasowy mechanizm uległ jednak zasadniczej zmianie, a to za sprawą Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (ustawa nowelizująca). Nowododany art. 6c ust. 2c u.c.p.g. wprowadza zasadę dobrowolności uczestniczenia właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w gminnym systemie odpadowym.

Kwestią budzącą w praktyce istotne wątpliwości jest termin wejścia w życie tego uprawnienia.  Można bowiem domniemywać, że przepis ten zaczął obowiązywać 6 września br. (taki pogląd prezentują m.in. autorzy niniejszego artykułu) albo skłaniać się ku interpretacji, że uprawnienie to wejdzie w życie w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Nieruchomości niezamieszkane – brak przepisów przejściowych

W naszej ocenie, brak stosownych przepisów przejściowych uzasadnia założenie, że art. 6c ust. 2c u.c.p.g. obowiązuje od dnia wejścia w życie ustawy. To właśnie w tym momencie każdy z właścicieli nieruchomości niezamieszkanych nabył uprawnienie do włączenia się do systemu gminnego, a właściciele nieruchomości, którzy 6 września 2019 r. uczestniczyli w systemie, zostali z niego z mocy ustawy wykluczeni.

Omawiany przepis wskazuje na niezależność nowej konstrukcji prawnej od dotychczasowych przepisów, a w konsekwencji – od podjętych na ich podstawie uchwał rady gmin czy zawartych umów o usługi odbioru odpadów. Ponowne włączenie się do systemu jest możliwe jedynie na zasadach przewidzianych ustawą nowelizującą.

Na prawidłowość tej interpretacji wskazują także przepisy określające status prawny umów o odbiór odpadów i uchwał rady gminy istniejących w chwili wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy nowelizującej, nowy mechanizm nie wpływa na ważność umów o udzielenie zamówienia publicznego, zawartych przed 6 września 2019 r. Przepis ten nie może jednak wyłączać możliwości zmiany treści istniejących zobowiązań, w drodze zastosowania przepisów o charakterze dostosowawczym (obecnych w ustawach Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny). Co więcej, ustawa wprost wprowadza konieczność dostosowania umów o odbiór odpadów do nowych przepisów w odniesieniu do nieruchomości nieobjętych systemem gminnym (art. 11 ust. 2 ustawy nowelizującej). Intencją ustawodawcy było więc zachowanie dotychczasowych umów, jednak z wyłączeniem tych, których nie da się pogodzić z nowym brzmieniem u.c.p.g.

Dostosowania do nowych przepisów wymagają także uchwały rad gmin (art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej). Jednak w przypadku uchwał, o których mowa w art. 6c ust. 2c u.c.p.g., brakuje w ustawie nowelizującej regulacji zmieniających podstawę prawną ich wydania (art. 6c ust. 2 u.c.p.g.). W konsekwencji nakaz dostosowania uchwał do nowego prawa pozostaje w odniesieniu do art. 6c ust. 2 u.c.p.g. bezprzedmiotowy.

Nieruchomości niezamieszkane – interpretacja „przemyska”i wyczekiwane stanowisko Ministerstwa Środowiska

Niejednoznaczne brzmienie art. 6c ust. 2c u.c.p.g. stanowi potencjalne – i bardzo prawdopodobne – źródło rozbieżności interpretacyjnych wśród stosujących ustawę organów samorządowych. Własną interpretację przepisu przedstawił już Prezydent Przemyśla, wyznaczając właścicielom nieruchomości niezamieszkanych 30-dniowy termin na złożenie pisemnego oświadczenia, w celu wystąpienia z systemu gminnego.

Wyjaśnień w sprawie stosowania przepisów wyczekuje się ze strony Ministerstwa Środowiska, które dotychczas we wstępnej opinii powiązało nabycie uprawnień decyzyjnych z aktualizacją uchwały włączającej te nieruchomości do systemu gminnego przed 6 września 2019 r. Resort zwraca uwagę na przepisy przejściowe, które na dostosowanie uchwały do nowych przepisów dają gminie 12 miesięcy (art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej).

Należy spodziewać się, że zapowiadana ministerialna interpretacja ustawy pozwoli ujednolicić wykładnię nowych przepisów.

fot. na otwarcie sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny