System dobrze oceniony

Jesienią tego roku Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Urząd Miasta Krakowa oraz tamtejsze Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, oceniając wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. NIK sprawdził przyjęte w Krakowie rozwiązania organizacyjne w tym zakresie, wybór podmiotów odbierających odpady komunalne, działania kontrolne Miasta wobec firm wywozowych, a także sposób rozpatrywania skarg odnoszących się do gospodarki odpadami.
 
Izba pozytywnie oceniła wdrożenie przez Miasto nowego systemu. Nie miała też żadnych zastrzeżeń do przyjętego w Krakowie modelu organizacyjnego, polegającego na powierzeniu MPO wykonywania zadań z tego zakresu. NIK nie miał też uwag do działań informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez Miasto, w szczególności dotyczących selektywnego zbierania odpadów. Ponadto – zdaniem inspektorów – skuteczne okazały się wdrożone mechanizmy kontrolne w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie tylko bowiem ujawniały one niedociągnięcia i nieprawidłowości związane ze zbieraniem odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości i odbieraniem ich przez przedsiębiorców, ale także pełniły funkcję prewencyjną.
 
W przypadku operatora krakowskiego systemu „śmieciowego” pozytywnie ocenione zostały zarówno rozwiązania organizacyjne, jak i zgodność działań spółki z prawem zamówień publicznych. NIK nie miał zastrzeżeń do analizy wniosków i uwag zgłaszanych przez mieszkańców do MPO oraz pochwalił skuteczne usuwanie przez spółkę uchybień podczas wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami w mieście.
 
Na podstawie: http://krakow.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu