Świętochłowicki PSZOK

Świętochłowicki PSZOK zaczął działać

Przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach rozpoczął działanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Nowy świętochłowicki PSZOK znajduje się na ogrodzonym terenie, gdzie ustawiono kontener socjalno-biurowy, wiatę magazynową na odpady niebezpieczne oraz kontenery na inne rodzaje odpadów.

Jakie odpady przyjmuje drugi świętochłowicki PSZOK?

Na wyposażeniu nowego PSZOK-u znajduje się także waga do ważenia odpadów podlegających limitom przyjęcia. Urząd Miejski w Świętochłowicach (UM) dodał, że dla mieszkańców, przy wjeździe na teren PSZOK-u, zostanie udostępniony parking. Na miejsce można również dojechać komunikacją miejską.

Jakie odpady przyjmuje świętochłowicki PSZOK? Są to szkło, papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, bioodpady i odpady niebezpieczne, a także przeterminowane leki i chemikalia. Do PSZOK-u można również przywozić odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. Ponadto w punkcie będą odbierane zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 300 kg na jedno gospodarstwo domowe (lokal, mieszkanie) oraz zużyte opony.

Punkt daje też możliwość pozbycia się odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 500 kg na rok na jedno gospodarstwo domowe (lokal, mieszkanie), a także odzieży i tekstyliów.

W jakie dni i w jakich godzinach czynny jest nowy świętochłowicki PSZOK?

Przy okazji magistrat zaznaczył, że Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje samorządy do utworzenia na ich terenie, co najmniej jednego PSZOK-u. W Świętochłowicach są już dwa takie miejsca. Poza nowym punktem przy ul. Szpitalnej, „trudne odpady” można oddać również na składowisku odpadów przy ul. Wojska Polskiego zarządzanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Na terenie Świętochłowic funkcjonuje też mobilna wersja PSZOK-u. W każdą ostatnią sobotę miesiąca specjalny samochód przyjeżdża do różnych części miasta zgodnie z harmonogramem, a mieszkańcy mogą dostarczyć do niego „trudne odpady” – tłumaczy UM.

Jak zaznacza UM, świętochłowicki PSZOK otwarty przy ul. Szpitalnej przyjmuje odpady w poniedziałki i czwartki w godz. od 7:00 do 18:00, a we wtorki, środy, i piątki w godz. od 7:00 do 15:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00.

Magistrat dodaje, że do tej pory pozbywanie się problematycznych odpadów było dla wielu mieszkańców kłopotliwe, bo choć w mieście funkcjonował już PSZOK, to jego lokalizacja na peryferiach miasta stanowiła problem, szczególnie dla osób starszych i niezmotoryzowanych.

Na podstawie swietochlowice.pl i swietochlowice.pl

fot. UM w Świętochłowicach

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama