zmiany stawki opłaty „śmieciowej”

Świdnica: zmiany stawki opłaty „śmieciowej”

Znaczący wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Świdnicy spowodował konieczność zmiany stawki opłaty „śmieciowej”, czyli za odbiór odpadów. Podwyższona stawka opłaty od mieszkańca wynika z analizy rynkowej oraz kalkulacji kosztów. Wszystkie wpłaty dokonywane przez właścicieli nieruchomości za transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów powinny pokrywać koszty funkcjonowania systemu – zaznacza Urząd Miejski w Świdnicy (UM).

Co doprowadziło do zmiany stawki opłaty „śmieciowej”?

Magistrat zaznacza, że radni miejscy na ostatniej sesji podjęli uchwałę o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2023 r. w gospodarstwie domowym mieszkaniec zapłaci miesięcznie 35 zł. Stawki dla nieruchomości niezamieszkanych pozostają natomiast bez zmian.

Na kształt nowej stawki wpłynęło rozstrzygnięcie postępowań przetargowych przeprowadzonych we wrześniu br. w efekcie dla sektora I wysokość opłaty wzrasta o 40%, dla sektora II o 37% a dla sektora III o 60,5%. Wzrost kosztów paliwa, energii elektrycznej, płacy minimalnej oraz znaczący wzrost kosztów zagospodarowania odpadów przyczyniły się do wzrostu ceny oferowanej przez wykonawców usługi transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów z trzech sektorów miasta – tłumaczy UM.

Miejscy urzędnicy wskazują, że obserwowane w całym kraju podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami wynikają z kilku czynników. Jest wśród nich nie tylko wzrost kosztów za odbiór odpadów. Mieści się tu również braku rynków zbytu dla surowców wtórnych pozyskiwanych z selektywnej zbiórki i w instalacjach zagospodarowania odpadów. Przede wszystkim jednak – wg UM – podwyżki wynikają z przerzucenia kosztów gospodarki odpadami jedynie na mieszkańców, poprzez zwolnienie z odpowiedzialności finansowej producentów opakowań i produktów w opakowaniach.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami a rosnąca opłata środowiskowa

Wpływ na podwyżki ma także opłata środowiskowa, ustalana w drodze rozporządzenia przez Ministra Środowiska. W 2017 r. wynosiła ona 120 zł/Mg, w 2018 r. – 140 zł/Mg, w 2019 r. – 170 zł/Mg, w 2020 r. aż 270 zł/Mg, a w 2021 r. – 301,84 zł/Mg. W tym wysokość tej opłaty t0 312,1 zł/Mg.

Na każdym etapie zagospodarowywania odpadów wpływ na koszty mają także: wzrost płacy minimalnej, cen paliwa i energii elektrycznej. Elementy te przekładają się na znaczący wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów przekazywanych do instalacji, w których są przetwarzane – przekonuje UM.

Nowe stawki opłaty „śmieciowej”

Wszystkie te przyczyny spowodowały konieczność wprowadzenia podwyżki w Świdnicy. Magistrat wskazał, że w projekcie regulującej to uchwały zapisano, że w gospodarstwie domowym po podwyżce mieszkaniec zapłaci miesięcznie 35 zł (dotychczas była to kwota 29 zł). Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, to zapłaci trzykrotną wysokość stawki, tj. 105 zł miesięcznie (dotychczas była to kwota 87 zł).

Gminy nie mogą z systemu gospodarowania odpadami finansować innych zadań – zaznacza UM. Magistrat wskazuje bowiem, że ustawodawca wymienia elementy składowe, na które mogą być przeznaczone środki pozyskane z opłaty. Są wśród nich takie koszty jak: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. To także tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Z opłaty „śmieciowej” można też pokrywać koszty obsługi administracyjnej systemu i edukacji ekologicznej w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi. Należy zauważyć także, że gminy za pobraną opłatę zobowiązane są do zapewnienia właścicielom nieruchomości możliwości pozbywania się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z nieruchomości oraz przyjmowanie ich przez PSZOK-i.

Wysokość opłaty „śmieciowej” w gminach ościennych

Przy okazji UM podaje, że wysokość opłaty w gminach ościennych przedstawia się następująco: Wałbrzych – 35 zł; Marcinowice – 30 zł (zabudowa wielorodzinna) i 35 zł (zabudowa jednorodzinna); Jelenia Góra – 35,2 zł; Sobótka – 36 zł (opłata od 1.01.2023 r.); Ścinawa – 38 zł (opłata od 1.01.2023 r.); Kobierzyce – 41 zł (opłata od 1.01.2023 r.).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu