ENERIS Surowce

Surowce ze śmieci, partnerstwa strategiczne i Strażnicy Planety

O ekowyzwaniach związanych z odpadami, inwestycjach w nowe instalacje i składowiska, partnerskiej współpracy z samorządami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i budowaniu wartości firm komunalnych rozmawiamy z Pawłem Augustynem, prezesem Zarządu ENERIS Surowce, największej polskiej firmy branży komunalnej.

Ochrona środowiska wpisana jest w strategię zrównoważonego rozwoju właściwie każdej firmy na rynku, niezależnie czy jest to bank, producent żywności czy firma budowlana. W jaki sposób takie firmy jak ENERIS, które w kodzie genetycznym mają troskę o czystą wodę, ziemię i powietrze, patrzą na swoją rolę w tym obszarze?

Paweł Augustyn, prezes Zarządu ENERIS Surowce SA

Od początku działalności na polskim rynku w 2015 roku, ENERIS wyróżniało się nie tylko aspirowaniem do bycia partnerem samorządów i biznesu w oferowaniu usług i infrastruktury w celu 100% odzysku surowcowego i energetycznego odpadów. Od początku patrzymy bowiem na problemy środowiskowe w sposób strategiczny, budujemy portfolio firmy w taki sposób, by kompleksowo zagospodarowywać wszelkie frakcje odpadów w sposób efektywny kosztowo, z użyciem najlepszych dostępnych technologii, i optymalny pod kątem celów środowiskowych. Cele te wyznacza w Polsce Europejski Zielony Ład, Europejska Strategia Przemysłowa czy Nowy Plan Działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym – GOZ. Dziś patrząc globalnie przez pryzmat potrzeb mieszkańców, samorządów i biznesu w całej Europie powinniśmy projektować nawet najdrobniejsze elementy modelu biznesowego i procesów operacyjnych.

Jakie w tej chwili widzi Pan największe wyzwania stojące przed Polską w obszarze odpadów, ich powstawania i właściwego zagospodarowywania?

Największe problemy widać jak na dłoni, gdy przeglądamy dane Głównego Urzędu Statystycznego. Według najnowszych, w 2019 roku w Polsce wytworzono 12 mln 753 tys. ton odpadów komunalnych, co oznacza zwiększenie ilości na jednego mieszkańca Polski z 325 kg w 2018 roku do 332 kg w 2019 roku Zmieniają się wzorce konsumpcji, stąd odpadów będzie coraz więcej. Niestety większość stanowią odpady zmieszane (43% wszystkich odpadów komunalnych), które wymagają wysokospecjalistycznych instalacji do sortowania i częściowo znajdą swoje miejsce na składowiskach. Jednocześnie maleje liczba tychże czynnych składowisk a rośnie liczba dzikich wysypisk (w 2019 roku było ich 11 tys.). Wszyscy pamiętamy też doniesienia medialne mówiące o ubiegłorocznych pożarach miejsc gromadzenia odpadów (w 2019 roku było ich 177), co znów wpływa na jakość środowiska, w którym żyjemy.

Gospodarka odpadami to nie jest tylko tu i teraz, one nie znikają spod naszych domów w magiczny sposób, ale wymagają profesjonalnego zagospodarowania. Dlatego ważne jest jakie działania podejmiemy widząc powyższe dane i jakie rozwiązania zaproponujemy w odpowiedzi na każde z powyższych wyzwań.

Niestety, system gospodarki odpadowej w Polsce ma wiele do nadrobienia, szczególnie w zakresie dostępnej technologii i jakości surowca. Jedną z głównych przyczyn wzrostu cen jest bardzo duża nierównowaga pomiędzy możliwościami instalacji a podażą odpadów. Kolejną zmienną jest legislacja, która wymaga od nas kosztownych inwestycji, niezbędnych do spełnienia wymogów prawnych. Minie jeszcze 5-7 lat, zanim rynek osiągnie stan równowagi.

W centrum modelu biznesowego ENERIS bezsprzecznie znajdują się kwestie ochrony środowiska. Co ponadto chciałby Pan, aby wyróżniało ENERIS Surowce i podejście firmy do sposobu prowadzenia działalności w branży komunlanej?

W centrum naszej uwagi jest klient z jego potrzebami i czyste środowisko. Może brzmi to górnolotnie, ale jest to nasze zobowiazanie wobec przyszłych pokoleń.

Jesteśmy firmą, która nie tylko na co dzień odbiera odpady, ale również zagospodarowuje je w naszych sortowniach, nowoczesnych instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP), w spalarni odpadów niebezpiecznych czy na składowiskach. Wyróżnia nas więc to, że do gospodarki odpadami podchodzimy kompleksowo.

ENERIS zagospodarowuje odpady w naszych sortowniach, nowoczesnych instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP), w spalarni odpadów niebezpiecznych czy na składowiskach
Fot. ENERIS. Firma zagospodarowuje odpady w sortowniach, nowoczesnych instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP), w spalarni odpadów niebezpiecznych i na składowiskach.

Wobec ciągle zmieniającego się prawa, kolejnych obostrzeń nakładanych na samorządy i frimy komunalne, coraz wyższych poziomów odzysku, jakie musimy spełnić w obliczu restrykcji grożących ze strony Unii Europejskiej, staliśmy się także dla naszych partnerów konsultantami w procesie projektowania systemu odzysku surowców.

ENERIS SUROWCE w liczbach

Ogromną wagę przywiązujemy do partnerstwa: działając w formule PPP z samorządami, osiągamy efekt synergii, wynikający z łączenia potrzeb lokalnych samorządów, sąsiadujących z nami mieszkańców i praw płynących z rachunku ekonomicznego firmy(np. w Pile – zbiórka odpadów czy pod Krakowem – instalacja MBP i składowisko przy współwłasności Związku Międzygminnego). Dla nich nie tylko śledzimy trendy, ale też uczestniczymy w ich wyznaczaniu poprzez aktywne członkostwo w organizacjach branżowych, np. nasza spółka zajmująca się recyklingiem baterii, ENERIS Recupyl, jest członkiem w European Battery Recycling Association.

ENERIS Recupyl, jest członkiem w European Battery Recycling Association
fot. ENERIS. Spółka ENERIS Recupyl, jest członkiem European Battery Recycling Association.

Z drugiej strony, w celu spełnienia oczekiwań naszych klientów, stale doskonalimy sposoby zarządzania. Aby móc w pełni kontrolować i rozwijać aspekty organizacyjne, środowiskowe oraz bezpieczeństwa pracy, wdrażamy w ENERIS Surowce zintegrowane systemy, zgodne z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Najważniejsi są jednak ludzie, najlepsi specjaliści na każdym stopniu drabiny. Wierzymy, że do realizacji naszych usług potrzebna jest wiedza i doświadczenie. Dlatego inwestujemy w szkolenia, a także dbamy o dobre warunki pracy i solidny pakiet socjalny, by najlepsi pracownicy – nazywani przez nas Strażnikami Planety – zostali z nami przez długie lata. Nade wszystko liczy się bezpieczeństwo. W czasie epidemii nie tylko zachowanie rygorystycznych zasad BHP w ruchu drogowym, w sortowniach czy na składowiskach, ale także zapewnienie takich działań, by m.in. nasi kierowcy i ładowacze nieprzerwanie mogli dbać o warunki sanitarne na polskich ulicach – to nasza misja w tym trudnym czasie.

Jak wyglądają plany ENERIS na najbliższe lata? Jakie są kierunki rozwoju działalności? Jakie ambicje chcą Państwo realizować?

Wspominane rosnące wymagania związane z poziomami odzysku wymagają inwestycji w nowe instalacje, nowocześniejsze i wydajniejsze. Przygotowujemy się do budowy parku technologicznego, w którym będziemy testowali nowoczesne instalacje do przetwarzania odpadów. Będziemy również rozbudowywali kwatery na zarządzanych przez nas składowiskach, i chcemy zakupić też kolejne, by – bazując na naszych doświadczeniach – móc przedłużać ich żywotność. Planujemy również zwiększanie wytwarzania i zagospodarowywania paliwa RDF, czyli paliwa z odpadów kalorycznych, a nienadających się już do odzysku surowcowego. Będziemy także inwestowali w nowoczesne technologie zarządzania odpadami niebezpiecznymi i w recykling baterii w całym łańcuchu wartości.

Raport Zrównoważonego Rozwoju

W końcu chcemy też rozwijać się w obszarze logistyki, bo nasze samochody w każdym miesiącu przejeżdżają setki tysięcy kilometrów i są niezbędne dla realizacji oraz poprawy rentowności kontraktów. Przy tej okazji warto dodać, że nasza firma jest laureatem tegorocznej nagrody o Puchar Recyklingu w kategorii „Zielony transport”.

Chcesz poznać nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju? Napisz: komunikacja@eneris.pl

Nie ustajemy też w wysiłkach, aby zwiększać możliwość pozyskiwania czystego surowca wtórnego, zarówno przez inwestycje operacyjne, jak i działania edukacyjne z firmami i samorządami. Już dziś 22 samorządy korzystają z bezpłatnych materiałów drukowanych, filmów i strategii komunikacyjncych, przygotowanych przez nas w ramach Koalicji 5 frakcji.

Dziękujemy za rozmowę

ENERIS Surowce ENERIS Surowce
00–667 Warszawa
ul. Koszykowa 65
tel. +48 22 331 90 00
surowce@eneris.pl
www.eneris.pl

Artykuł promocyjny

ENERIS Surowce

ENERIS Surowce

ENERIS Surowce
ul. Koszykowa 65, 00–667 Warszawa
tel. +48 22 331 90 00
e-mail: surowce@eneris.pl, www.eneris.pl