w sprawie gospodarki odpadami

Stanowisko w sprawie gospodarki odpadami

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski (SGiPM) zaprezentowało swoje stanowisko w sprawie gospodarki odpadami i nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęte podczas XXXIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się 29 października 2020 r. w Krakowie.

Stanowisko w sprawie gospodarki odpadami – potrzebne termiczne przekształcanie odpadów

W stanowisku Stowarzyszenie podkreśla, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzona w 2011 r. zrewolucjonizowała ówczesny system gospodarki odpadami komunalnymi. Przejawem tej rewolucji było m.in. przekazanie gminom „władztwa” nad odpadami i ustanowienie obowiązku zbiórki odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W stanowisku SGiPM zwrócono uwagę, że aktualnie moce przerobowe instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie woj. małopolskiego są wystarczające w stosunku do potrzeb. Jednak wg Stowarzyszenia, obserwowany jest niedobór w zakresie instalacji do zagospodarowania tzw. frakcji palnej odpadów komunalnych. „Aktualnie chęć budowy nowych instalacji do termicznego przetwarzania odpadów zgłosiło 11 inwestorów instalacji. Przeważa opinia o potrzebie budowy spalarni dla powstałych odpadów komunalnych po ich przetworzeniu m.in. w Krakowie, Tarnowie, Gorlicach oraz wspólnej dla Podhala i Sądecczyzny.” – zwraca uwagę SGiPM.

Stowarzyszenie w sprawie gospodarki odpadami – opanować wzrost opłat

Według Stowarzyszenia, bardzo ważną kwestią jest wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych wynikający przede wszystkim z rosnącej ilości odpadów odbieranych od mieszkańców, wyższych kosztów pracy, a także podniesionych cen za transport, energię i rosnących kosztów zagospodarowania tzw. fakcji wysokokalorycznej odpadów, powstającej w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP). Na dowód tego ostatniego powodu SGiPM podaje, że koszt zagospodarowania „frakcji wysokokalorycznej” w 2018 wynosił 180zł/Mg, w 2019 – 350zł/Mg, a w 2020 – 530zł/Mg). Ponadto Stowarzyszenie argumentuje, że wzrost opłat za gospodarowanie odpadów wynika także z kosztów dostosowania do konkluzji w zakresie najlepszych dostępnych technologii (Best Available Techniques – BAT), a także z kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów dotyczących magazynowania odpadów i ze wzrostu tzw. opłaty marszałkowskiej.

Stanowisko w sprawie gospodarki odpadami – problem frakcji posortowniczej i bioodpadów

Stowarzyszenie podkreśla, że przedsiębiorcy borykają się z problemem zagospodarowania frakcji posortowniczej, która ze względu na swoją wysoką kaloryczność nie może trafić na składowiska odpadów. Według samorządowców: „Odpady wysokokaloryczne doskonale nadają się do zagospodarowania w energetyce cieplnej, ale niestety obecne przepisy nie pozwalają na budowę instalacji do termicznego przetwarzania takich odpadów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców. W związku z tym koszt zagospodarowania pozostałości z sortowania stale rośnie, co niestety nie rokuje obniżenia cen w najbliższym czasie”.

Samorządowcy skupieni SGiPM zwracają także uwagę m.in. na koszty związane z zagospodarowaniem bioodpadów (więcej w stanowisku pdf 707 kB).

Samorządowcy w sprawie gospodarki odpadami – propozycje rozwiązań

W odpowiedzi na obserwowane problemy związane z gospodarowaniem odpadami Stowarzyszenie w swoim stanowisku rekomenduje pilne podjęcie działań i nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu ograniczenia wzrostu cen za odbiór odpadów.

Według samorządowców w opanowaniu sytuacji powinno pomóc zrealizowanie poniższych propozycji:

  • zamrożenie tzw. „opłaty marszałkowskiej”, która ustalana jest rozporządzeniem Rady Ministrów,
  • wydłużenie okresu magazynowania odpadów komunalnych, możliwość zagospodarowania frakcji wysokoenergetycznej przez składowanie,
  • konieczność przystąpienia do gminnego systemu właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  • zdecydowane zwiększenie procentu wysokości dochodu rozporządzalnego na jedną osobę – obecny poziom 3,2% jest zdecydowani za niski,
  • zwiększenie ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy (opłata powinna dotyczyć każdego domku, a nie całej nieruchomości),
  • edukacja ekologiczna w zakresie odpowiedniej segregacji odpadów,
  • widoczne i jasne oznakowanie produktów, aby każdy konsument wiedział do jakiego pojemnika wyrzucić dany odpad oraz zastosowanie prostych grafik recyklingowych informujących o możliwości ponownego wykorzystania produktu,
  • znowelizowanie przez Ministerstwo Środowiska prawa umożliwiającego budowę instalacji do termicznego przetwarzania odpadów wysokokalorycznych o łącznej przepustowości dostosowanej do potrzeb rynku odpadów,
  • wprowadzenie opakowań zwrotnych i systemu kaucjonowania – „daj butelce drugie życie”,
  • rozszerzenie odpowiedzialności producenta.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama