Środowiskowe obrady w Luksemburgu

Zakończyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska w Luksemburgu. Przedmiotem obrad były „zazielenianie” w ramach przeglądu strategii „Europa 2020”, przygotowania do konferencji ONZ COP20 w Limie oraz pakiet odpadowy. Polskę reprezentował Marcin Korolec, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.
 
Rada ENVI przyjęła konkluzje na negocjacje globalne ws. zmian klimatu (UNFCCC), które odbędą się w Limie w grudniu br. Będzie to ostatni szczyt klimatyczny przed konferencją w Paryżu w 2015 r., kiedy to ma zostać przyjęte globalne porozumienie klimatyczne. Polska nie poparła propozycji niektórych państw członkowskich, aby w konkluzjach odnieść się szczegółowo do zapisów 5. raportu IPCC, który mówi o wyzerowaniu globalnych emisji do 2100 r.
 
Kolejnym zagadnieniem były konkluzje w zakresie „zazielenienia” w ramach przeglądu strategii „Europa 2020”, która jest związana ze stymulowaniem zrównoważonego wzrostu w krajach UE. Idea ta polega na upowszechnianiu polityk ochrony środowiska i klimatu. – Powinniśmy przede wszystkim pamiętać, że celem głównym strategii jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego połączonego z dbałością o środowisko. Idea „zielonego wzrostu” traktowana jest jako dodatkowa szansa zarówno na przejście na nowoczesne technologie eksploatacji zasobów środowiska, jak i na tworzenie nowych miejsc pracy –podkreślał minister Korolec.
 
Ponadto Rada skupiła się na tzw. pakiecie odpadowym. Chodzi o dyrektywę zmieniającą przepisy zawarte w dotychczas obowiązujących dyrektywach dotyczących różnych odpadów. W praktyce nowa dyrektywa miałaby konsolidować wszystkie przepisy odnoszące się do odpadów, co ma stanowić zasadniczy krok na drodze ku gospodarce o obiegu zamkniętym, w której recykling jest powszechny, a powstawanie odpadu wyjątkiem.
recykling
 
Polska popiera rozpoczęcie prac nad nowelizacją przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Zaproponowane jednak w projekcie dyrektywy poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych, szczególnie na lata 2025 i 2030, są w praktyce niemożliwe do osiągnięcia.
 
Zaproponowane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych są w praktyce niemożliwe do osiągnięcia, ze względu na właściwości materiałów i stosowane metody recyklingu – uzasadniał minister Korolec.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny