Środki na PSZOK-i

Środki na PSZOK-i i nie tylko

30 września br. ruszy nabór wniosków o dofinansowanie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Konkurs odbędzie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO).

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P), dofinansowanie będzie przyznawane na inwestycje dotyczące utworzenia, rozbudowy lub modernizacji PSZOK-ów oraz na ich wyposażenie i doposażenie. Szanse na wsparcie mają także wnioski dotyczące utworzenia instalacji do przetwarzania, odzysku i recyklingu odpadów – dodaje UMWK-P.

Środki na PSZOK-i, zakłady przetwarzania odpadów i na ekoedukację

Urząd marszałkowski dodaje, że wskazanym powyżej typom projektów mogą towarzyszyć także działania informacyjno-edukacyjne, mające promować wśród mieszkańców zachowania, które sprawią, że odpadów będzie mniej. Można zatem liczyć na dofinansowanie np. utworzenia ścieżki edukacyjnej, zorganizowanie wystawy lub wykonanie innych instalacji służących edukacji ekologicznej. W ramach projektu zbudować można także obiekt służący edukacji lub zorganizować punkt napraw, dzięki któremu część zepsutych przedmiotów zostanie naprawiona i będzie mogła być ponownie używana. Można również uruchomić punkt wymiany rzeczy używanych – dodaje UMWK-P.

Mamy nadzieję, że powstaną kolejne miejsca, w których odpady są odpowiednio segregowane i przetwarzane. Chcemy by jak najwięcej śmieci zostało powtórnie wykorzystanych. W ten sposób wszyscy przyczynimy się do poprawy stanu środowiska naturalnego. To będzie nasz mały wkład do globalnej walki z wielkim światowym problem, jakim są odpady – skomentował Piotr Całbecki, marszałek województwa.

Środki na PSZOK-i – kto może ubiegać się o wsparcie?

O środki na PSZOK-i, a także na instalacje do przetwarzania i odzysku odpadów mogą sięgnąć jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich stowarzyszenia i związki oraz samorządowe jednostki organizacyjne. Do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są również przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami, a także partnerzy prywatni działający w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jak podaje UMWK-P, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w PSZOK-i, wynosi 2 mln zł na jeden projekt. Z kolei 8 mln zł to wsparcie, jakie można otrzymać na budowę instalacji do przetwarzania odpadów. W odniesieniu do projektów dotyczących PSZOK-ów wnioskowane wsparcie powinno wynosić nie mniej niż 200 tys. euro, a dofinansowanie może sięgać nawet 85% wartości projektu.

Urząd Marszałkowski przypomina przy okazji, że już kilkakrotnie ogłaszał konkursy dotyczące gospodarki odpadami. Od 2015 r. odbyło się ich pięć. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to ponad 80 mln zł. dzięki dofinansowaniu zrealizowane zostaną inwestycje polegające na budowie lub modernizacji 62 PSZOK-ów, spośród których 30 otrzyma wsparcie w formie grantów (o wartości poniżej 200 tys. euro). Zakończyła się też ocena projektów dotyczących modernizacji instalacji do przetwarzania i odzysku odpadów w ramach kompleksowej gospodarki odpadami, wsparcie o łącznej wartości ponad 19 mln zł otrzymają cztery projekty.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama