odpadów opakowaniowych

Średnio 34,6 kg odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych

W 2020 r. każdy mieszkaniec Unii Europejskiej (UE) wygenerował średnio 34,6 kg odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Z tej masy tylko 13 kg zostało poddanych recyklingowi – szacuje Eurostat. Poprawa gospodarowania odpadami w Polsce to jeden z celów nowego programu FEnIKS – o czym donosi Polska Agencja Prasowa (PAP).

Kto poddaje recyklingowi najwięcej odpadów opakowaniowych? Jaka jest średnia unijna?

Najwięcej zużytych opakowań sztucznych – ponad połowę – poddano recyklingowi w Holandii, Litwie, Słowacji, Hiszpanii, Bułgarii i Cyprze. Jednak unijna średnia wyniosła 38%. Natomiast mniej niż jedna trzecia odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych została poddana recyklingowi na Malcie, we Francji, Danii, na Węgrzech, w Irlandii, Rumunii, Polsce i Austrii – zaznacza PAP, powołując się na dane urzędu statystycznego.

Eurostat zwraca uwagę, że w latach 2010–2020 ilość odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w UE na mieszkańca wzrosła o 23% (+6,5 kg). Jednocześnie – w tym samym okresie – wzrosła też ilość tychże odpadów poddana recyklingowi – o 32% (+3,2 kg).

„Pomimo tej poprawy, ilość opakowań z tworzyw sztucznych, które nie zostały poddane recyklingowi, wzrosła od 2010 r. o 3,4 kg na mieszkańca ze względu na większy wzrost bezwzględnej ilości wytwarzanych odpadów” – alarmuje Eurostat. A PAP dodaje, że zauważono jednocześnie, iż w 2020 r. weszły w życie bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące zgłaszania recyklingu. Stąd też wynikać ma zaobserwowany spadek o trzy punkty procentowe – z 41% w 2019 r. do szacowanego poziomu 38% średniej unijnej w 2020 r.

Ile i jakich odpadów opakowaniowych?

Tworzywa sztuczne są – według Eurostatu – drugim pod względem ilości surowcem, z którego produkowane są opakowania w UE. W 2020 r. ilość odpadów opakowaniowych z wszystkich materiałów przypadających na każdego mieszkańca UE oszacowano na 177,2 kg. Ilość ta wahała się między 66 kg na mieszkańca Chorwacji i 225,8 kg na mieszkańca Niemiec.

W 2020 r. największy udział w rodzaju opakowań miały papier i tektura (41,2%), tworzywa sztuczne stanowiły 19,5%, szkło – 19,1%, drewno – 15,1%, a metal – 5%.

Poprawa gospodarowania odpadami w Polsce to jeden z celów nowego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS). Komisja Europejska (KE) zatwierdziła go na początku października – wskazuje PAP i dodaje, że to największy program krajowy w całej UE. Łączna kwota przeznaczona w nim na inwestycje i przedsięwzięcia to prawie 29,3 mld euro, z czego 24,1 mld euro z funduszy UE – 12,9 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 11,2 mld euro z Funduszu Spójności.

Niedostateczny odzysk generowanych odpadów

PAP wskazuje, że w opisie strategii programu FEnIKS zaznaczono, iż jednym z problemów, które rozwiązać ma Polska jest „kwestia niedostatecznego zagospodarowania, w tym odzysku generowanych odpadów”.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2021 r. w Polsce zebranych zostało 13,7 mln ton odpadów komunalnych, co stanowi wzrost o 4,2% w porównaniu z 2020 r. Na jednego mieszkańca przypadało średnio 358 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 16 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Z gospodarstw domowych odebrano 11,7 mln ton odpadów, co stanowiło 85,8% wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych.

Zebrane odpady komunalne w 2021 r. zostały skierowane do: odzysku – 60%, w tym recyklingu – 26,9% – podaje PAP za Eurostatem.

FEnIKS kontynuacją POiIŚ-u

Jak zapowiedziano w dokumentach strategicznych programu FEnIKS, w nowej perspektywie finansowej wspierane będą projekty dotyczące m.in. ponownego użycia, naprawy i wymiany rzeczy używanych – wskazuje PAP.

„Konieczne będzie dalsze organizowanie zintegrowanego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (…). Tworzone będą instalacje do odzysku (w tym recyklingu), jako procesów zagospodarowania najbardziej oczekiwanych w hierarchii sposobów postępowania z odpadami” – napisano w programie.

Program FEnIKS na lata 2021-2027 stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiIŚ), realizowanego w perspektywach budżetowych 2007-2013 i 2014-2020 – dodaje PAP.

Na podstawie pap-mediaroom.pl (źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP)

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu