Sprzątanie chodnika

Sprzątanie chodnika – dobra wola czy obowiązek właściciela nieruchomości?

Sprzątanie chodnika położonego bezpośrednio przy nieruchomości zostało uregulowane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej „u.c.p.g.”). Wśród wielu obowiązków tam wskazanych znajdują się również takie, które obciążają mieszkańców lub zarządców nieruchomości.

Sprzątanie chodnika – czy tylko właściciel nieruchomości zobowiązany jest do tej czynności?

Właściciele nieruchomości muszą dbać o czystość i porządek na swoich nieruchomościach. Co jednak istotne, obowiązek ten obejmuje również pewien obszar poza terenem ich posesji, konkretnie chodzi o chodnik położony wzdłuż nieruchomości.

Na gruncie ustawy u.c.p.g., właściciel nieruchomości to także użytkownik wieczysty, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. A zatem krąg osób zobowiązanych do uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika jest szerszy niż wynikałoby to z powszechnego rozumienia słowa „właściciel”.

Co sprzątamy?

Do obowiązków właściciela należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych, położonych wzdłuż nieruchomości. Katalog zanieczyszczeń jest otwarty, więc należy uznać, że sprzątanie chodnika powinno obejmować zbieranie wszelkich rodzajów nieczystości (liści, piachu, porozrzucanych przez wiatr odpadów).

Należy podkreślić, że obowiązkiem właściciela jest uprzątnięcie chodnika, natomiast już pozbycie się i zagospodarowanie zebranych w ten sposób zanieczyszczeń wchodzi w zakres kompetencji zarządu drogi.

Sprzątanie chodnika – kto ma pozbyć się zanieczyszczeń?

Podział obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych i chodnikach pomiędzy zarządców dróg publicznych a właścicieli nieruchomości przyległych do tej drogi, wynika z zestawienia treści art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz art. 5 ust. 4 u.c.p.g. Bezsprzecznie właściciel nieruchomości przyległej do drogi jest zobowiązany, na mocy art. 5 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g., do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika wzdłuż nieruchomości. Z kolei obowiązkiem zarządu drogi jest utrzymanie czystości i porządku na drodze publicznej, a także pozbycie się zanieczyszczeń uprzątniętych z dróg dla pieszych (chodników) przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, co wynika wprost z art. 5 ust. 4 u.c.p.g.

Z tego wynika, że to obowiązkiem zarządu drogi jest usunięcie i zagospodarowanie zanieczyszczeń, które właściciel uprzątnął z części „swojego” chodnika. Jest to równoznaczne z możliwością umieszczenia zebranych przez właścicieli odpadów, powstałych przy sprzątaniu, w miejskich koszach, których opróżnianie zleca zarząd dróg. Właściciel nieruchomości nie musi zatem wrzucać tych odpadów do własnych, „prywatnych” pojemników. Takie uprawnienie po stronie właścicieli, a zarazem obowiązek po stronie zarządcy, wynika z mocy prawa.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Artykuł został opublikowany w ramach współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Dominiki Nosal

Kancelria Radcy Prawnego Dominika Nosal

Dominika Nosal

radca prawny, właściciel kancelarii środowiskowej. Doradza głównie przedstawicielom branży powiązanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami oraz gospodarką wodnościekową. Jest autorem wielu artykułów z dziedziny ochrony środowiska publikowanych na łamach czasopism związanych z tą tematyką. Autorka bloga tematycznego na stronie firmowej www.kancelarianosal.pl. e-mail: d.nosal@kancelarianosal.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu