Społeczeństwo recyklingu

Do 2030 r. Europejczycy mają objąć recyklingiem 70% odpadów komunalnych oraz 80% odpadów opakowaniowych, a począwszy od 2025 r. będzie panował zakaz składowania odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania – podano w komunikacie Komisji Europejskiej. Określono także cele dotyczące ograniczenia marnotrawienia żywności. Komisja Europejska stawia na wizerunek jeszcze bardziej przyjazny środowisku, w którym niebagatelną rolę odgrywa hasło „społeczeństwa recyklingu”. Propozycje unijnych komisarzy mają przynieść w efekcie 580 tys. nowych miejsc pracy, zmniejszyć zapotrzebowanie na trudno dostępne zasoby i zwiększyć konkurencyjność Unii. Oznacza to również zmniejszenie obciążeń dla środowiska oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.
 
Ta nowa koncepcja zakłada inny niż dotychczasowy model gospodarowania. W gospodarce o obiegu zamkniętym normę stanowią ponowne wykorzystanie, naprawianie i recykling, a odpady nie są już wytwarzane. Wykorzystywanie (w tym wtórne) materiałów przez dłuższy czas i z większą wydajnością wzmocni również konkurencyjność UE na rynkach światowych.
 
Żyjemy wprawdzie w XXI w., ale z linearnymi systemami ekonomicznymi rodem z XIX w. Jeżeli chcemy utrzymać naszą konkurencyjność, musimy jak najefektywniej wykorzystywać dostępne nam zasoby, co oznacza, że musimy poddawać je recyklingowi i przywracać do produktywnego użytku, a nie wywozić na składowiska jako odpady – powiedział Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska. – Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym jest nie tylko możliwe, ale również opłacalne. Zaproponowane przez nas wartości docelowe na rok 2030 wymagają podjęcia działań już dziś, tak by wykorzystać wiążące się z tym szanse biznesowe i możliwości zatrudnienia.
 
W komunikacie KE pokazano, w jaki sposób wydajniejsze wykorzystywanie zasobów otworzy nowe możliwości wzrostu gospodarczego. Źródłem tej produktywności mają się stać nowatorskie projekty, produkty o lepszych parametrach i dłuższym okresie użytkowania, ulepszone procesy produkcyjne, wybiegające w przyszłość modele biznesowe oraz innowacje techniczne pozwalające zamieniać odpady w zasoby. – Badania naukowe i innowacje stanowią klucz do sukcesu gospodarki o obiegu zamkniętym, dlatego właśnie proponujemy dziś skoordynowane podejście. Oprócz sprzyjających uregulowań również nasz nowy program ramowy „Horyzont 2020” wniesie wkład w know-how niezbędne dla przekształcenia UE w zasobooszczędną, ekologiczną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną – stwierdziła Máire Geoghegan Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki.
 
Wnioski prawodawcze trafią teraz do Rady i Parlamentu Europejskiego. Jeśli chodzi o osiągnięcie docelowej produktywności zasobów, to postęp w tym zakresie będzie monitorowany w ramach europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej.
 
Na podstawie: http://ec.europa.eu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu