spalanie odpadów i circular economy

Spalarnie odpadów i circular economy w kontekście dofinansowania

Ostatniego dnia października br. Ministerstwo Środowiska przypomniało, że od tego dnia do 30 grudnia 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi środkami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budżet Konkursu wynosi łącznie 2,7 mld zł, a do składania wniosków uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Tę ofertę Funduszu skomentował krótko Maciej Białek, associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, jego uwagi publikujemy poniżej.

Środki na gospodarkę odpadami

„Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowe środki na gospodarkę odpadami komunalnymi. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach Funduszu, dofinansowanie obejmie instalacje do termicznego przekształcania odpadów (500 mln zł) oraz projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (600 mln zł, z czego jedna trzecia przeznaczona na PSZOK-i). Poza osobnymi budżetami dla tego rodzaju przedsięwzięć, przewidziano także budżet łączny w kwocie 1,6 mld zł. Wnioski o dofinansowanie można składać od 31 października. Fundusz przewidział także serię szkoleń w zakresie pozyskiwania tych środków.

Warto spojrzeć na program w kontekście przyjętych priorytetów gospodarki o obiegu zamkniętym. Już w ciągu najbliższych czterech lat wymagane poziomy recyklingu odpadów surowcowych wzrosną z 18 do 50%. Przyjęty przez Komisję Europejską plan działań przewiduje przy tym m.in. osiągnięcie do 2030 r. recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 65%, przy jednoczesnej redukcji ilości odpadów składowanych do 10%.

Perspektywy dla spalarni, fundusze dla selektywnej zbiórki

W tym kontekście pojawia się oczywiste pytanie o perspektywy dalszego funkcjonowania nowobudowanych spalarni. Przedstawiciele branży uspokajają, że wciąż pozostają one niezbędnym składnikiem systemu i nawet formalna redukcja strumienia odpadów dopuszczonych do termicznego odzysku nie wpłynie na opłacalność funkcjonowania instalacji. Podział priorytetów dofinansowania wskazuje, że Fundusz wydaje się podzielać ten pogląd. Jednocześnie dosyć szeroko reprezentowany jest pogląd, że w kontekście stawianych celów konieczne będzie udoskonalenie systemu selektywnej zbiórki, na co również zostały wyodrębnione fundusze.

Dofinansowanie gospodarki odpadami a WPGO

Należy przy tym pamiętać o regulacji zawartej w art. 35 ust. 9 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z przywołanym przepisem, warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji dotyczących odpadów komunalnych ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ujęcie tych inwestycji w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami. Aktualizacje wojewódzkich planów miały zostać przyjęte do 30 czerwca br., w praktyce przeważyła natomiast ludowa mądrość, mówiąca, że pośpiech jest złym doradcą. Prace nad wojewódzkimi planami powoli zmierzają jednak ku końcowi, stąd potencjalni beneficjenci powinni upewnić się, że treść projektowanych dokumentów nie stanie na przeszkodzie ich zamiarom. Otwartym pozostaje pytanie o możliwość kwestionowania postanowień planów na drodze sądowej”.

W kontekście postawionego przez Macieja Białka pytania zachęcamy do lektury artykułu pt. „Skarga na WPGO i interes prawny”.

Śródtytuły od redakcji

fot. na otwarcie pixabay.com

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama