Spalarnia odpadów w Poznaniu

Spalarnia odpadów w Poznaniu po kontroli WIOŚ

Poznańska Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) nie wpływa na pogorszenie jakości powietrza – informuje Urząd Miasta Poznania (UM).

Magistrat zaznacza, że łączna emisja pyłów PM10 i PM2,5, które przyczyniają się do występowania smogu, w przypadku ITPOK w całym 2018 r. wyniosła zaledwie 3% dopuszczalnego limitu wyznaczonego dla instalacji.

Spalarnia odpadów w Poznaniu spełnia normy emisyjne

W listopadzie i grudniu 2018 r., na zlecenie wojewody wielkopolskiego, ITPOK została skontrolowana przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ). Działania zostały podjęte w związku z dyskusją nad jakością powietrza w Poznaniu i jego okolicach – przypomina UM.

Przedmiotowa kontrola potwierdziła, iż ITPOK jest obiektem bezpiecznym dla środowiska i spełnia wszelkie obowiązujące normy w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza. Zatem wszelkie obawy mieszkańców, że ITPOK nie jest należycie kontrolowana i negatywnie oddziałuje na otoczenie nie znalazły potwierdzenia. Chcę w tym miejscu podkreślić, że termiczne przetwarzanie odpadów jest jednym z najbardziej rygorystycznie kontrolowanych procesów w Europie – przekonuje Bartosz Guss, zastępca prezydenta miasta.

Kontrola przeprowadzona przez WIOŚ zakończyła się 8 lutego br. – Dotyczyła czterech obszarów: gospodarki odpadami, emisji do powietrza, hałasu oraz gospodarki wodno-ściekowej. W żadnym z powyższych obszarów nie stwierdzono wykroczeń i nie nałożono żadnych sankcji pokontrolnych. Dodatkowo analiza próbek gazów odlotowych, pobranych z ITPOK w listopadzie 2018 r. przez Laboratorium Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Opola, nie wykazała jakichkolwiek przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza – podkreśla Szymon Cegielski, dyrektor zakładu ITPOK.

Na internetowej stronie poznańskiego magistratu można przeczytać, że dzięki wieloetapowemu systemowi oczyszczania gazów spalinowych emisje pyłów (głównych prekursorów smogu), są zredukowane do minimum i wynoszą odpowiednio PM10 – 10,6 Mg/rocznie, PM2.5 – 5,3 Mg/rocznie. – Faktyczna emisja łączna pyłów PM10 i PM2,5 w całym 2018 r. wyniosła 583 kg – co stanowi zaledwie 3% dopuszczalnego limitu wyznaczonego dla instalacji. Dla porównania, standardem dla tradycyjnych źródeł ciepła opalanych węglem – np. dla jednostki będącej głównym źródłem ciepła dla miejscowości wielkości Poznania – emisja pyłów jest określona na poziomie 1530 Mg/rocznie – 100 krotnie więcej niż emisja z ITPOK – zaznacza dyrektor Cegielski.

Magistrat wskazuje też, że kontrole WIOŚ prowadzone w latach 2016 i 2017 każdorazowo potwierdzały prawidłową eksploatację instalacji.

ITPOK i zielone certyfikaty

Poznański UM informuje również, że w 2018 r. ITPOK wyprodukował 112 tys. MWh energii elektrycznej, co pokrywa zapotrzebowanie ponad 130 tys. mieszkańców.

Dodatkowo, w związku z tym, że przekształcamy odpady, w których skład wchodzi również biomasa, ponad 40% wyprodukowanej przez nas energii elektrycznej uznawana jest za energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, za którą uzyskujemy zielone certyfikaty. Wszystkie przychody uzyskiwane ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia są przenoszone na Miasto i przyczyniają się do zmniejszenia całkowitych kosztów zagospodarowania odpadów. Poza energią, z termicznego procesu przekształcania odpadów otrzymujemy również takie pozostałości, które mogą zostać poddane dalszym procesom odzysku, jak na przykład dodatek waloryzowanych żużli do mieszanek betonowych. Ponadto z procesów oczyszczenia gazów wylotowych otrzymujemy popioły, które są poddawane procesom odzysku w kopalni soli w Niemczech – wyjaśnia Edyta Renduda, dyrektor kontraktu w SUEZ Zielona Energia.

Miasto podkreśla też, że od początku funkcjonowania ITPOK (tj. od 2016 r.) wdrożony został system, który pozwala monitorować wpływ instalacji na środowisko. Poznań zadbał, aby mieszkańcy samodzielnie w każdej chwili mogli sprawdzić, czy ITPOK jest bezpieczna dla otoczenia. Umożliwia to dostęp do aktualnych emisji wyświetlanych całodobowo na tablicy elektronicznej zlokalizowanej przy bramie wjazdowej na teren ITPOK. Monitoring emisji jest też dostępny on-line (na stronie internetowej SITA – Zielona energia, w zakładce aktualne raporty z pracy instalacji).

Odpady spalane w ITPOK tylko z regionu

Poznański magistrat odniósł się także do doniesień prasowych, które miały wskazywać, że w poznańskiej spalarni odpadów przetwarzane są także odpady z zagranicy. Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca – podkreśla UM.

Pragnę w tym miejscu przypomnieć, że roczna wydajność ITPOK w Poznaniu to 210 tys. Mg. Zmieszane odpady komunalne, jakie trafiają do instalacji, pochodzą jedynie z tzw. Regionu II, czyli z całego terenu Związku Międzygminnego GOAP oraz gminy Suchy Las. Biorąc pod uwagę obecne regulacje prawne, nie ma możliwości, aby jakiekolwiek inne odpady spoza naszego regionu mogły trafić do tej instalacji – zapewnia Ziemowit Borowczak, dyrektor Wydziału Gospodarski Komunalnej UM.

Miasta zwraca też uwagę, że nieprawdziwe są informacje, że roczna wydajność poznańskiej spalarni odpadów jest przeszacowana. W 2017 r. w regionie gospodarki odpadami obsługiwanym przez ITPOK powstało o 11 tys. Mg odpadów więcej niż instalacja mogła przyjąć. Odpady musiały zostać zagospodarowane w instalacji zastępczej pod Lesznem. Rok 2018 zakończył się koniecznością zmagazynowania ok. 1000 Mg odpadów na terenie ITPOK po przekroczeniu 210 tys. Mg.

Z danych tych wynika, że instalacja spełnia swoją rolę, a ostatnie dwa lata pokazały, że jej roczne moce mogłyby być większe. Pozwoliłoby to na jej efektywniejsze wykorzystanie energetyczne – mówi Ziemowit Borowczak.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. SUEZ

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama