spalarnia odpadów z koncesją

Spalarnia odpadów z koncesją

Zakończyło się postępowanie administracyjne o udzielenie szczecińskiemu Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Energi i ciepło ZUO będzie wytwarzać w instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Szczecińska spalarnia odpadów z koncesją na wytwarzanie energii i ciepła

Jak podaje ZUO, 1 marca 2018 r. Urząd Regulacji Energetyki (UR) udzielił Zakładowi Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie dwóch koncesji – na wytwarzanie energii elektrycznej i na wytwarzanie ciepła.

Wniosek o udzielenie koncesji ZUO złożył 10 listopada 2017 r. Dokumentacja wymagała uściśleń, dlatego pismami z 18 grudnia 2017 r., 25 stycznia 2018 r. i 14 lutego 2018 r. doprecyzowano wniosek. W ramach tego doprecyzowania wskazano, że energia elektryczna i ciepło będą wytwarzane w kogeneracji, że maksymalna moc elektryczna instalacji wynosi 15,481 MW oraz że maksymalna moc cieplna instalacji wynosi 58,34 MW (2 x 29,17 MW). Doprecyzowano również, że wnioskowany okres obowiązywania koncesji to 10 lat. Na podstawie dostarczonych dokumentów URE stwierdziło m.in., że ZUO ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Urząd Regulacji Energetyki uznał również, że ZUO zatrudnia osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych.

Od listopada do końca lutego EcoGenerator, czyli spalarnia odpadów, działając na podstawie promesy URE, przyjął 20 tys. odpadów komunalnych. Z czego blisko 18 tys. zamienił w energię elektryczną i cieplną – informuje ZUO.

Przy okazji ZUO przypomina, że przyjmuje zgłoszenia od zorganizowanych grup zainteresowanych zwiedzaniem EcoGeneratora. Pierwsza wizyta odbędzie się 21 marca, a do tej pory zgłosiły się 32 grupy (w większości klasy szkolne), liczące łącznie ponad 600 osób.

Na terenie spalarni odpadów wytyczona została ścieżka edukacyjna, dzięki której można zapoznać się z przebiegiem procesu przekształcania odpadów w energię, a także dowiedzieć się, jakie znaczenie dla ochrony środowiska i gospodarki odpadami mają spalarnie odpadów komunalnych. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem email: wizyty@ecogenerator.eu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZUO

fot. Cezary Skórka/ZUO

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama