Składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia

Składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia – opłata podwyższona zgodna z Konstytucją

10 września br. Trybunał Konstytucyjny (TK) ogłosił orzeczenie w sprawie wniosku Rady Miejskiej Łomży, dotyczącego opłaty za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia.

Opłata za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia (decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska) zbadana przez TK

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: „art. 293 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w sztywno określonej wysokości, tj. 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania odpadów, bez względu na inne okoliczności dotyczące tego czynu, jest zgodny z art. 2 oraz art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Jednocześnie TK zaznacza, że umorzył postępowanie w pozostałym zakresie, a orzeczenie zapadło jednogłośnie. W składzie orzekającym TK znaleźli się sędziaowie TK: Krystyna Pawłowicz, przewodniczący, Stanisław Piotrowicz, sprawozdawca, a także Mariusz Muszyński, Jakub Stelina i Jarosław Wyrembak.

Jak podaje TK, przedmiotem kontroli był przepis przewidujący obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej w sytuacji, kiedy podmiot deponujący odpady na składowisku czyni to bez uprzedniego uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji tego składowiska.

Według podanej informacji TK, badał legitymację wnioskodawcy i uznał Radę Miejską Łomży za podmiot uprawniony, w myśl art. 191 ust. 1 pkt 3 Konstytucji, do zainicjowania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia – mechanizm sztywnej opłaty jest niezbędny dla ochrony środowiska

Trybunał orzekł, „iż regulacja zawarta w zaskarżonym art. 293 ust. 1 prawa ochrony środowiska nie narusza wynikającej z art. 31 ust. 3 Konstytucji zasady proporcjonalności sensu stricto przez ustanowienie opłaty podwyższonej w nadmiernej wysokości”. Według TK, kwestionowany przez łomżyńskich radnych przepis „Nie narusza również nakazu zachowania proporcjonalności wkraczania w prawa majątkowe”. Sędziowie TK uznali, że „Ustawodawca, zachował w zaskarżonej regulacji właściwe proporcje pomiędzy zapewnieniem przestrzegania wymogu składowania odpadów, a dolegliwością finansową obciążającą podmiot, który narusza obowiązki ustawowe w zakresie składowania i magazynowania odpadów”. W ocenie składu orzekającego „Ustawodawca zastosował w zaskarżonym przepisie rozwiązanie proporcjonalne do wagi dobra, któremu zaskarżona regulacja ma służyć, tj. ochronie środowiska. Przyjęty przez ustawodawcę mechanizm sztywnej opłaty jest niezbędny dla osiągnięcia zamierzonego i koniecznego dla skutecznej ochrony środowiska celu”.

Na podstawie trybunal.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu