Selektywna zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka odpadów z unijnym wsparciem

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) poinformował, że kolejne mazowieckie gminy zainwestują środki unijne w budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Trzy gminy będą beneficjentami środków przyznanych im na budowę lub rozbudowę PSZOK-ów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie blisko 1,2 mln zł z RPO WM 2014-2020.

Selektywna zbiórka odpadów w gminie Pułtusk z dofinansowaniem

Jak podaje UMWM, ponad 524 tys. zł unijnego dofinansowania gmina Pułtusk przeznaczy na modernizację PSZOK-u, mieszczącego się przy ul. Rybitwy w Pułtusku oraz na utworzenie nowego PSZOK-u w miejscowości Płocochowo.

W ramach projektu dla PSZOK-u w Pułtusku zakupione zostaną: belownica do makulatury, zgniatarka do PET-ów oraz wózek widłowy do składowania i załadunku skompresowanych odpadów. Obecnie punkt nie posiada takich urządzeń, a ręczne zgniatanie jest bardzo nieefektywne – zaznacza UMWM. Z kolei punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Płocochowo zostanie wyposażony w belownicę do makulatury, zgniatarkę do PET-ów, dźwig HDS, sito bębnowe do przesiewania odpadów oraz koparko-spycharkę. Ta ostatnia jest potrzebna do załadunku i przemieszczania znacznych ilości odpadów. Dodatkowo w miejscowości pojawią się pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Realizacja projektu ma pozwolić gminie na efektywne gospodarowanie odpadami. Ma też w pozytywny sposób wpływać na środowisko i umożliwić również ponowne wykorzystanie odpadów.

Całkowita wartość projektu wynosi niemal 726 tys. zł.

Budowa PSZOK-u w Broku

Do gminy Brok, na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, trafi natomiast 390 tys. zł unijnego wsparcia. Na terenie PSZOK-u będzie znajdował się budynek socjalno-biurowy oraz kontenery i pojemniki na odpady. Obiekt będzie obejmował pomieszczenie biurowe z wagą przemysłową oraz wydzieloną część na odpady przeznaczone do ponownego użycia, ze stanowiskiem napraw.

W PSZOK-u znajdzie się także miejsce na zbieranie i magazynowanie odpadów niebezpiecznych (przekazywanych następnie do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia) i odpadów innych niż niebezpieczne. Łącznie na terenie punktu zbieranych będzie 14 frakcji odpadów, które przekazywane będą do odzysku i recyklingu, tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielo-materiałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone – wylicza urząd marszałkowski. Dodatkowo zbierane i magazynowane będą odpady, które spełniać będą odpowiednie wymagania i nadawać się będą do ponownego użycia. Będą one magazynowane w specjalnym kontenerze i przekazywane osobom, które wyrażą chęć ponownego ich wykorzystania.

PSZOK w Gibałce

Dzięki ponad 265 tys. zł wsparcia ze środków Unii Europejskiej w miejscowości Gibałka (w gminie Lelis) powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ramach inwestycji wykonane zostaną: ogrodzenie terenu, trzy bramy wjazdowe dwuskrzydłowe, furtka stalowa, a także droga wewnętrzna i plac manewrowy. Wybudowane zostaną również dwa otwarte zadaszone boksy do składowania zużytych opon, mebli oraz gruzu budowlanego. Poza tym na terenie PSZOK-u ustawione będą kontener do zbierania odpadów biodegradowalnych, przenośna toaleta oraz dwie fotopułapki GSM, służące jako urządzenia monitorujące. Zamontowana zostanie też latarnia hybrydowa dwuramienna oświetlającą zadaszone boksy i teren utwardzony przed budynkiem magazynowym. Istniejący budynek magazynowy zostanie ocieplony i wyremontowany. W budynku tym znajdować się będą pomieszczania przeznaczone do magazynowania sprzętu i tymczasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych.

Całkowita wartość projektu określono na ponad 384,5 tys. zł

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny