Selektywna zbiórka

Selektywna zbiórka odpadów – po 1 lipca 2017 r.

1 lipca weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które ujednolicają standardy segregacji odpadów we wszystkich gminach na terenie kraju. Rozporządzenie nie tylko nakłada na jednostki samorządu terytorialnego nowe obowiązki, ale przede wszystkim stanowi małą rewolucję w zakresie zbierania odpadów.

Zgodnie z §3 rozporządzenia, selektywnej zbiórce podlegają papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, a zasadą jest prowadzenie jej w pojemnikach. Odstępstwem od tej zasady jest możliwość zbierania wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach.

„Mała rewolucja” w zbiórce odpadów

„Mała rewolucja”, o której mowa we wstępie, dokonała się we wprowadzonym §4 rozporządzenia poprzez ujednolicenie dla całego kraju kolorów pojemników i worków, do których należy zbierać określone frakcje odpadów. W nowej rzeczywistości prawnej przedstawia się on następująco:

  1. frakcję papieru zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”;
  2. frakcję szkła – w pojemnikach zielonych z napisem „Szkło” (w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego, oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe – w pojemnikach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”);
  3. metale i tworzywa sztuczne zbiera się w pojemnikach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
  4. odpady ulegające biodegradacji zbiera się w pojemnikach koloru brązowego, oznaczonych napisem ”Bio”.

Rozporządzenie zapewnia gminom pewną elastyczność, jeśli chodzi o kształtowanie walorów estetycznych przestrzeni publicznej. Zgodnie bowiem z §4 ust. 6 rozporządzenia – jeśli pojemniki obniżą te walory, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, dopuszcza się, aby były pokryte odpowiednim kolorem tylko w części. Nie może ona być jednak mniejsza niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika i musi to być wykonane w sposób widoczny dla osób korzystających z pojemnika.

Selektywna zbiórka odpadów – konieczność zmian

Ujednolicenie kolorystyki dla poszczególnych frakcji to zabieg nie tylko estetyczny. Można nawet powiedzieć, że w najmniejszym stopniu mający na celu szyk i elegancję. Przywołany §4 rozporządzenia należy bowiem czytać łącznie z §5, który jasno określa, że wymóg selektywnego zbierania odpadów uważa się za spełniony, jeżeli:

1) na terenie gminy selektywnie zbierane frakcje odpadów gromadzone są w sposób, o którym mowa w §4, w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego;

2) pojemniki, o których mowa w §4, oraz worki, o których mowa w §2, zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Oznacza to konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych dla gmin i podmiotów odbierających odpady, bowiem wprowadzone przepisy nie tylko wymuszają (na gminach) selektywną zbiórkę, ale również wskazują szczegółowy sposób jej prowadzenia. Celem rozporządzenia, co wynika z delegacji ustawowej z art. 4a Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest potrzeba ujednolicenia wymagań w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz uzyskania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania.

Zbiórka odpadów – przepisy przejściowe

Na uwagę zasługują w szczególności przepisy przejściowe, które – mimo dość długiego vacatio legis – dają gminom sporo czasu na dostosowanie się do wymogów rozporządzenia.

Przede wszystkim, zgodnie z §6 ust. 1 rozporządzenia, na dostosowanie pojemników do nowych wymogów (lub zastąpienie ich pojemnikami spełniającymi wymagania), samorządy mają pięć lat od dnia wejścia w życie tego aktu prawnego. Pewien wyjątek stanowi tu dostosowanie nazewnictwa zamieszczonego na pojemnikach, ponieważ należy to uczynić w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od daty obowiązywania nowej regulacji.

Z kolei wedle §6 ust. 3 rozporządzenia, umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które określają wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z nowymi przepisami, będą obowiązywały nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Nieruchomości niezamieszkane i selektywna zbiórka

System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmie również odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkanych, w tym przedsiębiorstw, które nie zostały objęte gminnym systemem zbierania odpadów. Żaden z przepisów rozporządzenia nie zawęża możliwości jego stosowania tylko do nieruchomości zamieszkanych. Co więcej, biorąc pod uwagę treść §5 ust. 1 rozporządzenia, należy stwierdzić, że odnosi się on do terenu całej gminy, precyzując, że wymóg selektywnej zbiórki uważa się za spełniony, jeżeli frakcje odpadów zbierane są w miejscu ich wytworzenia. A zatem brak zawężenia miejsca wytworzenia tylko do nieruchomości zamieszkanych każe przyjąć, że wymogiem selektywnej zbiórki objęte są nieruchomości zarówno zamieszkane, jak i niezamieszkane (a także tereny przeznaczone do użytku publicznego, co pośrednio wynika z §4 ust. 6 rozporządzenia).

Zmieszane odpady komunalne – jaki kolor?

Rozporządzenie nie reguluje problematyki zbiórki odpadów zmieszanych, stąd nie wynika z niego, jakim kolorem powinien być oznaczony pojemnik na odpady zmieszane. Wypływa stąd wniosek, że odpady te mogą być zbierane w pojemnikach dowolnego koloru. Oczywiście, z zastrzeżeniem kolorów przypisanych w rozporządzeniu poszczególnym frakcjom. Dlatego to samorząd – w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie – będzie zobowiązany do przypisania odpadom zmieszanym odpowiedniego koloru oraz określenia właściwego oznaczenia pojemników lub worków na tego typu odpady.

fot. na otwarcie sozosfera.pl

Tomasz Miś

Tomasz Miś

radca prawny, Kancelaria Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k.
e-mail: tomasz.mis@sdzlegal.pl

reklama

partner portalu

 

reklama