Selektywna zbiórka i edukacja odpadowa

Selektywna zbiórka i edukacja odpadowa ze wsparciem

Zarząd województwa ustalił zasady kolejnego konkursu z zakresu gospodarki odpadami, a do podziału w jego ramach będzie blisko 14,5 mln zł – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (UMWW-M).

Te środki chcemy przeznaczyć na budowę czy też modernizację punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale także na działania informacyjne i edukacyjne, promujące zapobieganie powstawaniu odpadów i ich sortowanie – powiedział Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Jak podaje UMWW-M, nabór wniosków potrwa od 2 do 16 września, a rozstrzygnięcie planowane jest na luty 2020 r.

Do ubiegania się o wsparcie finansowe upoważnione są jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST i przedsiębiorstwa. Ponadto o środki aplikować mogą także samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia) oraz PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne i jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Selektywna zbiórka i edukacja odpadowa na Warmii i Mazurach z dofinansowaniem

A na co konkretnie przewidziano dofinansowanie? W ramach omawianego konkursu wspierane będą projekty zakładające budowę, rozbudowę bądź modernizację przez gminy, ich związki lub podmioty realizujące zadania w imieniu JST punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). W punktach tych musi być przewidziane zbieranie przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier i tworzywa sztuczne. Wsparcie dotyczy także punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia. Ponadto dofinansowanie będzie przyznawane na działania informacyjno-edukacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów jako element uzupełniający projektów.

Preferowane będą projekty obejmujące selektywną zbiórkę odpadów i zapobiegające powstawaniu odpadów.

W przypadku tworzenia przez gminy PSZOK-ów oraz punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów preferowane będą zintegrowane projekty pokrywające większe obszary geograficzne, np. kilku gmin – dodaje UMWW-M.

Warto zwrócić uwagę, że w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO).

W przypadku projektów dotyczących PSZOK-ów obowiązuje demarkacja kwotowa i liczby obsługiwanych mieszkańców, tj.: do dofinansowania kwalifikować się będą projekty o wartości do 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych oraz obsługujące do 20 tys. mieszkańców.

Środki na konkurs pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie warmia.mazury.pl i rpo.warmia.mazury.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama