Krakowski konkurs: „Segregujemy wspólnie”

Urząd Miasta Krakowa (UM) stwierdził, że wciąż zdarzają się sytuacje, w których należy wielu osobom przypominać o ekologii i dbałości o środowisko. Dlatego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie (MPO) zachęca wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, by pokazały dobry przykład sąsiedzkiej współpracy. Mogą to zrobić biorąc udział w konkursie „Segregujemy wspólnie” – podał UM.

Segregujemy wspólnie” – zgłoszenia do 15 stycznia br.

Celem konkursu „Segregujemy wspólnie” jest wyłonienie najlepiej zorganizowanych i utrzymanych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych. Chodzi o miejsca, w których segregacja jest prowadzona w sposób zgodny z regulaminem, obowiązującym na terenie miasta. Do konkursu mogą się zgłaszać krakowskie spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe. Oceny miejsc gromadzenia odpadów dokona komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli MPO i UM.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 stycznia br., do godz. 14.00 na adres: konkurs@mpo.krakow.pl. Ma to być skan karty zgłoszenia (w formacie PDF) wypełnionej i podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania spółdzielni lub wspólnoty.

Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 30 miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, wybranych na podstawie kolejności zgłoszeń. Pod uwagę będą brane tylko miejsca spełniające wymogi regulaminu konkursu. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu danego miejsca do konkursu podejmuje komisja konkursowa. Wiadomość o podjętej decyzji organizator przekaże zainteresowanym drogą mailową na adres podany w karcie zgłoszenia – podał UM.

Segregujemy wspólnie” – co będzie oceniane?

Kontrola konkursowa będzie polegała na sprawdzeniu szeregu elementów. Magistrat wskazał, że weryfikowane będzie m.in. wyposażenie miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednie rodzaje pojemników. Sprawdzeniu podlegać będzie też zawartość pojemników do segregacji odpadów. Kolejny element, na który zwrócona zostanie uwaga będzie usytuowanie pojemników w sposób zapewniający swobodny dostęp – zarówno mieszkańcom, jak i ekipom odbierającym odpady. Zweryfikowany zostanie także stan sanitarny i techniczny pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Ocenie podlegać będzie również stan zorganizowania miejsca na odpady wielkogabarytowe.

Jak wskazał magistrat, w każdym z kryteriów komisja konkursowa przyzna od 0 do 10 punktów. Po zsumowaniu liczby punktów przyznanych każdemu miejscu gromadzenia odpadów komunalnych jury wyłoni zwycięzców konkursu. To właśnie oni otrzymają nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród i wyróżnień w różnych kategoriach. Zależnie od wielkości nieruchomości lub liczby mieszkańców korzystających z ocenianych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.

Gdzie szukać informacji o konkursie?

Magistrat wskazał, że pytania dotyczące konkursu należy kierować mailowo na adres: konkurs@mpo.krakow.pl. Możne je również zadawać telefonicznie (12 340 05 55) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00.

Na podstawie krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu