Samorządowe weto

Związek Miast Polskich jest przeciwny poprawce, która – w ocenie samorządowców – stanowi przedwczesną i nieprzemyślaną próbę realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie górnej granicy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wyraz tego Związek dał w opublikowanym 7 października br. stanowisku w sprawie projektu zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
pieniadze
 
Przyjęcie jednakowej maksymalnej stawki opłaty jest niedopuszczalne – czytamy w stanowisku. ZMP wskazuje w nim, iż zarówno oczekiwanym przez stronę samorządową, jak i uznanym za zgodne z zasadami samorządności będzie rozwiązanie, w którym to opłata „śmieciowa” obejmie ustalone w ustawie rodzaje kosztów, a maksymalna stawka opłaty nie przekroczy sumy tych kosztów, powiększonych o koszty odtworzenia infrastruktury oraz wprowadzenia zmian wynikających z modyfikacji prawa.
 
Jednocześnie w stanowisku zwrócono uwagę, iż ZMP wielokrotnie podkreślał pilną potrzebę nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do najważniejszych zmian zaliczono m.in. wprowadzenie obowiązkowego przetargu na zagospodarowanie odpadów, potwierdzenie prawa wyboru przez gminę formy organizacyjnej własnego podmiotu (spółka albo zakład budżetowy), wdrożenie procedury zamówienia in-house wobec własnych podmiotów czy przyjęcie sposobu ustalania opłaty „śmieciowej” w jasno określonej formule kosztowej, najlepiej w formie analogicznej do opłaty wodno-kanalizacyjnej.
 
ZMP ubolewa jednak, iż Zespół pracujący w Ministerstwie Środowiska pod kierunkiem prof. A. Kraszewskiego nigdy nie przekazał formalnie swoich opracowań do zaopiniowania samorządom.
 
Co gorsza, Związek wyraża zdecydowany sprzeciw wobec przyjętego trybu procedowania tak ważnych dla samorządu zmian. Proponowane rozwiązania nie były uprzednio przedmiotem szerokiej debaty – „zgłoszenie tak ważnej poprawki w II czytaniu uważamy na naruszenie zasad prawidłowej legislacji” – stwierdzają przedstawiciele Związku. Stąd też organizacja wnosi o to, by nieakceptowane rozwiązania o charakterze systemowym włączyć do odrębnego projektu, który stanie się przedmiotem debaty z udziałem zainteresowanych środowisk.
 
Na podstawie: www.zmp.poznan.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu