Rusza nowoczesny PSZOK w Krościenku nad Dunajcem

O tym, że w Krościenku nad Dunajcem rusza nowoczesny PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). To – według urzędu – dobra wiadomość dla mieszkańców gminy, którzy będą mogli tu przywieźć i bezpłatnie zostawić posegregowane odpady oraz rzeczy, które po naprawie zyskają drugie życie i posłużą innym. Dzięki temu na ich posesjach ma być schludnie, a w całej gminie – bardziej proekologicznie.

Rusza nowoczesny PSZOK za 3 mln zł

Jak wskazał UMWM, koszt inwestycji to ponad 3 mln zł, z czego ponad 1,6 mln zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO).

Ta inwestycja to ważny krok w kierunku poprawy czystości w naszym regionie. Wierzę, że otwarcia kolejnych, równie nowoczesnych, punktów segregacji odpadów w Małopolsce będą tylko kwestią czasu – powiedział, podczas oficjalnego otwarcia PSZOK-u, Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa.

Jak zaznacza UMWM, zadaniem PSZOK-u jest odbiór wyselekcjonowanych odpadów powstających w gospodarstwach domowych – zarówno innych niż niebezpieczne, jak i odpadów niebezpiecznych – w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy Krościenko.

Przewiduje się, że w PSZOK-u, w pierwszym pełnym roku eksploatacji, zostanie zebrane selektywnie 681 kg odpadów od 6823 mieszkańców gminy. Dodatkowo zbiórka będzie wspomagana Miejską Stacją Recyclingową – z możliwością ustawiania w różnych punktach gminy. Konstrukcja stacji umożliwi dostosowanie zbieranych frakcji do oczekiwań społecznych, pory roku itd. Projekt przewidywał również ogrodzenie terenu inwestycji w celu uniemożliwienia dostępu niepowołanym osobom – tłumaczy UMWM.

Rusza nowoczesny PSZOK – także jako centrum edukacji

Uruchomiony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma pomóc w zapewnieniu właściwej hierarchii sposobów postępowania z odpadami, dzięki stworzeniu możliwości przekazania do recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Krościenko i poddaniu zebranych odpadów zielonych procesom przetwarzania i produkcji kompostu w wyspecjalizowanej instalacji regionalnej.

Urząd marszałkowski wskazuje, że oprócz funkcji podstawowych obiekt będzie pełnił również funkcję centrum edukacji, które ma być szczególnie atrakcyjne dla młodzieży i dzieci. W tym celu powstała ścieżka edukacyjna, którą tworzą: tablice tematyczne, laboratorium energii odnawialnej, a także makieta przestrzenna PSZOK-u oraz gabloty informacyjne i stanowiska do praktycznej nauki segregacji odpadów. Przewidziano także część rekreacyjną dla najmłodszych.

Co będzie można zostawić w PSZOK-u?

A co można zostawić w PSZOK-u? Na to pytanie odpowiedzi udziela UMWM, który wskazuje, że będą tam odbierane odpady ulegające biodegradacji (w tym zielone), opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe. Mieszkańcy będą mogli pozostawić tam także metale, odzież i tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory. W PSZOK-u będą przyjmowane również odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, świetlówki i żarówki energooszczędne, opakowania po farbach, lakierach, a także stare farby i rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin i po odczynnikach chemicznych, a ponadto przepracowane oleje i filtry olejowe, tworzywa sztuczne, w tym styropian opakowaniowy.

Czego PSZOK nie przyjmie?

Urząd marszałkowski wskazał również, czego nie można zostawić w PSZOK-u? wśród materiałów, które nie będą przyjmowane w punkcie wyliczono: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, popiół i żużel, części samochodowych (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii i plastiki samochodowe), a także opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, gaśnice i butle gazowe, a ponadto odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet). Nie można tam również pozostawić odpadów w opakowaniach cieknących, odpadów poprodukcyjnych i odpadów budowlanych zawierających azbest, papę, smołę, ondulinę itp., a także odpadów budowlanych z budów, remontów, demontaży wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

reklama

reklama

reklama

reklama