rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej. Dotacja celowa do związku międzygminnego?

Czy gminy – uczestnicy związku międzygminnego, prowadzącego rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, winny przekazywać do związku dotację celową, jaką otrzymują z budżetu państwa na prowadzenie ww. rejestru?

Związki międzygminne zajmujące się gospodarką odpadami komunalnymi realizują zadania przekazane im przez gminy należące do związku, w tym m.in. prowadzą w ich imieniu rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Czy gminy należące do związku międzygminnego, prowadzącego rejestr działalności regulowanej winny przekazywać mu dotację celową?

Zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (DzU z 2018 r. poz. 646, ze zm.), jeżeli przepisy regulujące daną działalność gospodarczą stanowią, że wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofanie koncesji i zezwoleń, a także prowadzenie rejestrów działalności regulowanej należy do zadań organów jednostek samorządu terytorialnego, to zadania te są wykonywane jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminy otrzymują dotacje celowe, które są im przekazywane z budżetu państwa.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2017 r. poz. 1289, ze zm.) w art. 9b ust. 1 i 2 wskazuje, iż prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną – w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, a rejestr takiej działalności prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych.

Mając na względzie powyżej wskazane przepisy prawa, rodzi się pytanie, czy gminy – uczestnicy związku międzygminnego zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi i prowadzącego w imieniu gmin rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winny przekazywać do związku dotację celową otrzymaną na prowadzenie ww. rejestru. Wydaje się, że tak, albowiem gminy samodzielnie nie realizują zadania w postaci prowadzenia rejestru, kompetencje te przekazały do związku, a zatem w ślad za tym winna zostać przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na ww. cel. Praktyka jednak pokazuje, iż związki międzygminne nie realizują uprawnień związanych z przekazaniem do ich budżetów dotacji celowej na prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez gminy uczestniczące w związku.

fot. na otwarcie sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama