regulator na rynku gospodarowania odpadami

Regulator na rynku gospodarowania odpadami komunalnymi? – pomysł prezesa UOKiK-u

W maju 2020 r. pojawił się drugi raport prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczący gospodarowania odpadami. Prezentuje on wyniki prowadzonych przez UOKiK od 2019 r. badań nad rynkami usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kontekście znacznych wzrostów opłat za ich świadczenie.

Zaskoczenie dla branży – pomysł by powołany został regulator na rynku gospodarowania odpadami

W Raporcie potwierdzono dotychczasowe ustalenia UOKiK-u, wskazując jako główne przyczyny wzrostu kosztów funkcjonowania instalacji:

  • wzrost kosztów zagospodarowania tzw. frakcji kalorycznej (palnej), związany z podwyżką cen usług instalacji spalających paliwo alternatywne (RDF);
  • wzrost kosztów składowania frakcji podsitowej, będący pokłosiem podwyższenia opłaty marszałkowskiej,
  • spadek cen surowców wtórnych, wynikający z wprowadzonego przez Chiny zakazu importu odpadów; oraz
  • niską, w ocenie prezesa UOKiK-u, konkurencyjność instalacji przetwarzających odpady, przede wszystkim ze względu na koszty transportu.

O ile powyższe ustalenia dla przedstawicieli branży nie są żadną nowością, gdyż od dawna wskazują oni właśnie takie przyczyny wzrastających cen zagospodarowania odpadów komunalnych, o tyle zaskoczenie stanowi jedna z rekomendacji zawartych w Raporcie. Chodzi mianowicie o, przynajmniej czasowe, nadzorowanie rynku poprzez regulatora kosztów i cen związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W założeniu prezesa UOKiK-u, regulator ten spełniałby swoją funkcję „w szczególności na terenach, gdzie na skutek istniejącej struktury rynku rozwój mechanizmów konkurencyjnych w krótkim okresie nie jest prawdopodobny”. Zdaniem prezesa UOKiK-u, wdrożenie tego rozwiązanie uchroniłoby gminy i ich mieszkańców przed niekontrolowanymi podwyżkami opłat za zagospodarowanie odpadów.

Propozycja powołania regulatora, formułowana w Raporcie jako wstępna, jest, z jednej strony, zaskakująca, z drugiej zaś – być może nie taka „wstępna”.

Regulator na rynku gospodarowania odpadami – np. prezes URE?

Warto przypomnieć, że jako „wstępne” były formułowane także propozycje powołania regulatora w sprawie opłat pobieranych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Propozycje te dość szybko zmaterializowały się w nowo powołanym organie, tj. prezesie Wód Polskich.

Czyżby rekomendacje zawarte w Raporcie prowadziły do rychłego powołania nowego organu? Nie można tego wykluczyć, choć, w wypowiedziach prezesa UOKiK-u pojawia się myśl, aby taką kompetencję przyznać jednemu z istniejących już organów, np. prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Pomysł powołania regulatora rynku należy ocenić negatywnie. Przywoływane analogie do rynku energetycznego czy choćby wodociągowo-kanalizacyjnego są nietrafione. W przypadku odpadów komunalnych nie sposób bowiem mówić omonopolach naturalnych. Rynek przetwarzania odpadów komunalnych powstawał jako rynek w założeniu konkurencyjny; instalacje konkurują nie tylko ceną, ale także hierarchią gospodarowania odpadami.

Trudno natomiast nie podzielić innego wniosku zawartego w Raporcie, a mianowicie, że konieczne są działania zmierzające do podniesienia konkurencyjności instalacji – wykorzystanie możliwości związanych z tzw. otwarciem regionów oraz inwestowanie w nowe moce przerobowe. W takim ujęciu uzdrowieniu sektora gospodarowania odpadami komunalnymi miałaby również służyć budowa nowych instalacji zagospodarowujących frakcję kaloryczną, zwiększenie skali finansowania recyklingu przez przemysł poprzez powołanie nowego systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz wspieranie mechanizmu segregacji „u źródła” i systemu kaucyjnego.

fot. na otwarcie sozosfera.pl

Artykuł opublikowany w ramach współpracy z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka

Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny