Regulamin PSZOK-u

Regulamin PSZOK-u we Włocławku ustalony

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z 18 lutego 2022 r. ustalony został regulamin PSZOK-u, czyli miejscowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Znany mieszkańcom PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 i w soboty od 09:00 do 15:00 – przypomniał Urząd Miasta Włocławek.

Regulamin PSZOK-u określony zarządzeniem prezydenta miasta

Włocławski magistrat wskazuje, że do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy Włocławka mogą dostarczyć odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Chodzi o odpady typu: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady tekstyliów i odzieży, a także odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.

Jednocześnie UM wskazuje, że jednak nie wszystkie rodzaje odpadów można zostawić w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do PSZOK-u nie są przyjmowane np.: odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, części samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne, odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji, odpady w opakowaniach cieknących, odpady zielone z ogrodów i inne odpady biodegradowalne.

Szczegółowa treść zarządzenia prezydenta, określającego regulamin PSZOK-u dostępna jest w Internecie: https://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-422022-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-18-lutego-2022-r-w-sprawie-regulaminu-punktu-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-zlokalizowanego-na-terenie-gminy-miasto-wloclawek-prz/.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfra.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu