DPR

Recykling odpadów opakowaniowych – co to jest DPR?

Organizacje odzysku stale muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Ledwo uspokoiła się sytuacja w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w związku z nowymi regulacjami dotyczącymi rozliczania obowiązku wprowadzania paneli fotowoltaicznych, a już pojawiło się nowe wyzwanie. Na rynku opakowań zaczęło brakować… opakowań, a konkretnie dokumentów potwierdzających recykling opakowań (DPR-ów). Związane jest to głównie ze wzrastającymi poziomami recyklingu. Dla przykładu poziom recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych wzrósł z 30% w 2022 r. do 40% w roku bieżącym.

Nowy obowiązek – odliczanie poziomów zanieczyszczeń w DPR

Trudną sytuację na rynku wywołało również rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które wymusiło na recyklerach odliczanie poziomów zanieczyszczeń na wystawianych DPR-ach. W ten sposób z rynku „zniknęło” ok. 10% masy, czyli setki tysięcy ton opakowań. Zacznijmy jednak od początku. Co to są właściwie za dokumenty, których potrzebuje organizacja odzysku? Chodzi o DPR i EDPR. Przy czym DPR to dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych, w tym określający masę tych odpadów i sposób ich recyklingu. Z kolei EDPR oznacza eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi.

Wprowadzający produkty w opakowaniach może realizować recykling odpadów opakowaniowych samodzielnie (wtedy obowiązuje go osiągnięcie 100% poziomy recyklingu) lub przekazać obowiązek organizacji odzysku opakowań. W takim przypadku obowiązują poziomy recyklingu określone w rozporządzeniu z dnia 19 grudnia 2021 w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. Poziomy dla poszczególnych rodzajów opakowań różnią się od siebie i wzrastają konsekwentnie w poszczególnych latach.

Dodatkowo organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględnić w osiągniętych poziomach recyklingu odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych. Dla przykładu w tworzywach sztucznych 48% masy recyklingu musi pochodzić z tego strumienia. Oznacza to, że musi być potwierdzone poprzez kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK).

Kiedy i na czyj wniosek sporządzany jest DPR?

W przypadku odpadów opakowaniowych, pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych dokument DPR jest sporządzany przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych. Dokonuje się tego na wniosek określonych podmiotów. Do tego grona należą podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej). Kolejne grupy podmiotów mogących wnioskować o DPR stanowią prowadzący instalacje komunalne lub podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-i). O wydanie dokumentu potwierdzającego recykling wnioskować mogą również gminy organizujące odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dokumenty określane skrótem DPR są sporządzane przez prowadzących recykling co kwartał. Przygotowuje się je na wniosek organizacji odzysku, wprowadzającego opakowania lub innego posiadacza odpadów, za którego pośrednictwem odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu. Wniosek ten musi zostać sporządzony w ciągu 30 dni od upływu kwartału. Z kolei DPR powinien zostać wystawiony w ciągu siedmiu dni od daty wpłynięcia wniosku.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Artykuł przygotowano na bazie materiału opublikowanego w Biuletynie informacyjnym grupy Asekol w Polsce (nr 3/2023, czerwiec 2023).

Artykuł opublikowany w ramach współpracy z firmą Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – Partnerem portalu

Czyste Sołectwo

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny