przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko

Przetwarzanie i zbieranie odpadów jako przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko

8 kwietnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono (datowany na 3 kwietnia 2019 r.) projekt nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, autorstwa Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Z Oceny Skutków Regulacji tego projektu wynika, iż w rezultacie m.in. przeprowadzonej oceny funkcjonowania obecnie obowiązujących przepisów zidentyfikowano potrzebę wprowadzenia dodatkowych regulacji i obostrzeń, także w obszarze inwestycji związanych z gospodarką odpadami.

W opinii projektodawcy, wieloletnia praktyka stosowania dotychczasowych unormowań prawnych pozwoliła na dokonanie miarodajnej identyfikacji obszarów czy zamierzeń inwestycyjnych wymagających modyfikacji bądź doprecyzowania.

Konieczność dostosowania czy modyfikacji polskiego prawa do postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L.2012.26.1, ze zm.) spowodowała zarówno zliberalizowanie niektórych z obowiązujących przepisów (poprzez redukcję obciążeń związanych z dokonywaniem oceny oddziaływania na środowisko tam, gdzie negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko nie występuje), jak i zaostrzenie kryteriów oraz rozszerzenie grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W konsekwencji w §2 projektu rozporządzenia zaprezentowano grupę przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających w każdym wypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (o.o.ś.). Natomiast w §3 projektu zawarto katalog przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, fakultatywnie wymagających przeprowadzenia o.o.ś. Jak słusznie zauważono, planowane przedsięwzięcia, wymienione w obu grupach, bez względu na konieczność przeprowadzenia oceny bądź braku takiej potrzeby, wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z założeniem projektodawcy, „projektowane regulacje uszczelnią system prawny w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, a także usuną dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne, które zgłaszały zarówno organy ochrony środowiska, jak i podmioty planujące realizacje inwestycji” (z uzasadnienia do projektu).

Spośród przedsięwzięć ujętych w obu ww. grupach znalazły się również te związane z gospodarowaniem odpadami.

Przetwarzanie odpadów obowiązkowo z oceną oddziaływania na środowisko

W świetle obowiązującego dziś §2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. DzU z 2016 r., poz. 71), do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt. 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 Mg na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25000 Mg.

Zgodnie z projektowanym §2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia, do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono także instalacje do przetwarzania odpadów, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt. 41 i 46, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 Mg na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25000 Mg.

W opinii projektodawcy, aktualny brak wymagań co do dokonania obligatoryjnej o.o.ś. przez instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (niebędące składowiskami) stanowi problem. Powoduje to zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu tego rodzaju obiektów w kontekście standardów jakości środowiska. W odniesieniu do proponowanych w powyższym zakresie rozwiązań, w uzasadnieniu do projektu wskazano, że rozszerzenie katalogu przedsięwzięć wynika z problemów związanych z prawidłową realizacją i funkcjonowaniem obiektów z zakresu gospodarki odpadami o dużej skali, które w obecnych uwarunkowaniach prawnych nie wymagają obligatoryjnej o.o.ś. W efekcie, jak podkreślają autorzy projektu, obowiązkowym elementem postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji spełniających wskazane progi i kryteria będzie o.o.ś.

Zbieranie odpadów przedsięwzięciem potencjalnie znacząco oddziałującym na środowisko

Obowiązujący §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia przewiduje, iż do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się punkty do zbierania lub przeładunku złomu.

W świetle projektowanych rozwiązań, w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znalazły się nie tylko ww. punkty zbierania złomu, ale także punkty zbierania, w tym przeładunku odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W odniesieniu do proponowanych rozwiązań, projektodawcy wskazują, iż „przyjęte w 2013 r. rozwiązanie polegające na zniesieniu obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegających na zbieraniu odpadów innych niż złom spowodowało powstanie obiektów uciążliwych dla otoczenia, bez przeprowadzenia wcześniejszej analizy pod kątem ich wpływu na środowisko, czy zdrowie i życie ludzi”. W ocenie autorów projektu, wprowadzone rozwiązania polegające na wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy tego typu działaniach mają zapewnić właściwą ochronę środowiska oraz wyeliminować nieprawidłowości w prowadzeniu zbierania odpadów, w tym w związku z występującymi pożarami miejsc magazynowania lub składowania odpadów. W ocenie projektodawcy, „na wczesnym etapie procesu inwestycyjnego organy ochrony środowiska będą miały możliwość przeprowadzenia analizy m.in. pod kątem przedostawania się substancji niebezpiecznych do środowiska, występowania poważnych zagrożeń epidemiologicznych czy sanitarnych.”.

Niekontrolowana rozbudowa przedsięwzięcia…

Wśród szeregu proponowanych rozwiązań warto mieć na uwadze także propozycje poczynione w §3 ust. 2 pkt 2 projektu, które wprowadzają zapisy uniemożliwiające kilkukrotne, niekontrolowane przeprowadzenie rozbudowy i przebudowy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ustalone zostały określone progi lub kryteria. Zmiany te projektodawcy tłumaczą tym, iż obecnie, w sytuacji, kiedy pojedyncza modyfikacja (rozbudowa) nie osiąga progów wskazanych w §3 ust. 1 rozporządzenia, to przedsięwzięcie w istocie nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie przepisy nie wprowadzają ograniczenia w ilości „podprogowych zmian w inwestycji” i nie dają podstawy do sumowania poszczególnych działań polegających na rozbudowach rozłożonych w czasie. Projektowana zmiana zapobiec ma niekontrolowanej, wielokrotnej rozbudowie przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko – przepisy przejściowe

W projekcie postanowiono, iż do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 – 1b Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Oznacza to, że postępowania wszczęte i toczące się w dacie wejścia w życie projektowanego rozporządzenia o wydanie m.in. decyzji środowiskowych; decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów itd. – toczyć się będą na zasadach dotychczasowych.

fot. na otwarcie sozosfera.pl

Artykuł powstał w ramach współpracy z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama