Naruszenie w sprawie przemieszczania odpadów – uzasadniona opinia KE

Komisja Europejska (KE) przyjęła uzasadnioną opinię w ramach postępowania dotyczącego nielegalnego przemieszczania odpadów z Niemiec do Polski. Jak podała KE, postępowanie zostało wszczęte przez Polskę przeciwko Niemcom na podstawie art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TUE). Polska podniosła zarzut, że Niemcy naruszyły art. 24 ust. 2 i art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów. Według Polski, Niemcy naruszyły również art. 4 ust. 3 TUE (obowiązek lojalnej współpracy), odmawiając przyjęcia z powrotem odpadów przemieszczonych nielegalnie z Niemiec do siedmiu różnych miejsc w Polsce.

Niemcy uchybiły zobowiązaniom wynikającym z rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów

W uzasadnionej opinii KE stwierdziła, że Niemcy uchybiły zobowiązaniom ciążącym na nich na mocy art. 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów. Naruszenie polegało na tym, że Niemcy, w terminie 30 dni, nie odebrały odpadów z jednego miejsca – Tuplice. W pewnym zakresie nie odebrały odpadów z innego miejsca – Stary Jawor. To ostatnie twierdzenie odnosi się jedynie do przemieszczeń organizowanych przez niektóre podmioty – zaznaczyła KE. Chodzi o te podmioty, które wiedziały, że odbiorca odpadów nie posiadał odpowiedniego zezwolenia w zakresie zarządzania odpadami.

Komisja zaznaczyła też, że jeśli chodzi o zarzuty przedstawione przez Polskę w związku z naruszeniem art. 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów w odniesieniu do pozostałych przemieszczeń do miejscowości Stary Jawor i przemieszczeń do pozostałych miejsc, w świetle braku jasności faktów i braku wystarczających dowodów potwierdzających niezgodność z prawem tych przemieszczeń Komisja nie jest w stanie stwierdzić, że Niemcy dopuściły się naruszenia.

Organ unijny dodał, iż uważa ponadto, że sformułowany przez Polskę zarzut, zgodnie z którym Niemcy naruszyły art. 28 ust. 2 rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów, gdyż nie zaakceptowały klasyfikacji odpadów, jest nieuzasadniony. Wreszcie, choć Komisja odnotowuje, że współpraca między stronami przy ustalaniu faktów i znalezieniu wzajemnie akceptowalnych rozwiązań okazała się w tamtym czasie nieoptymalna, KE nie jest w stanie stwierdzić, że Niemcy dopuściły się naruszenia z powodu braku lojalnej współpracy z Polską.

Sprawa trafi do TSUE?

Zgodnie z art. 259 TUE, państwo członkowskie, które uzna, że inne państwo członkowskie uchybiło zobowiązaniu, które na nim ciąży na mocy traktatów, może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Zanim tego dokona, państwo członkowskie musi wnieść sprawę do KE, która wydaje uzasadnioną opinię po umożliwieniu obu stronom przedstawienia uwag. 26 lipca 2023 r. Polska złożyła skargę do Komisji, a Niemcy przedstawiły uwagi na piśmie 7 września 2023 r. Komisja wysłuchała zarówno Polski, jak i Niemiec podczas spotkania wyjaśniającego, które odbyło się 20 września 2023 r. W wyniku przyjęcia uzasadnionej opinii Polska może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału.

Na podstawie ec.europa.eu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu