Projekt pod lupą ministrów

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 615 i 615s).
 
Rząd pozytywnie ocenia rozwiązania umożliwiające realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020. Zgodnie z dokumentem pt. „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa”, możliwość finansowania ze środków unijnych będą miały tylko te projekty, które zostaną uwzględnione w planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami, tworzonych przez zarządy województw i zatwierdzone przez ministra środowiska. Chodzi o zapewnienie określonych warunków wyjściowych, które umożliwią efektywną realizację programów współfinansowanych z UE.
 
Natomiast negatywną ocenę rządu uzyskały propozycje zmian zawarte w druku 615s, które mogłyby spowodować niemożność uzyskania środków finansowych z UE. Jedna z nich dotyczy wydłużenia terminów opracowania wojewódzkich programów gospodarki odpadami do 31 grudnia 2015 r., druga – zamiany „zatwierdzania” planów inwestycyjnych na „opiniowanie” przez ministra środowiska.
 
Ponadto rząd pozytywnie ocenił przepis mówiący o uznaniu spalarni odpadów komunalnych jako ponadregionalnej instalacji do przetwarzania tych odpadów. Nie zgadza się natomiast z postulatem, by za ponadregionalne uznać wszystkie instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.
 
Na podstawie: www.premier.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu