projekt nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej

Projekt nowelizacji ustawy śmieciowej przyjęty

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Środowiska.

Jak zaznacza Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), przyjęcie przepisów zawartych w przyjętym projekcie ma usprawnić funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W przyjętych przez rząd przepisach chodzić ma m.in. o zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wzrost efektywności selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej

Kancelaria premiera wskazuje kilkanaście najważniejszych propozycji zmian wprowadzanych przez projekt nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej. Jedną z nich jest wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nad firmami odbierającymi śmieci. Projektodawcy chodzi o uniemożliwienie rozliczania się gmin z podmiotami odbierającymi odpady komunalne na zasadach ryczałtu. Miałoby temu służyć np. określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania.

Projekt przewiduje także zniesienie konieczności przekazywania odpadów komunalnych do instalacji w ramach regionu. Ma to doprowadzić do wzrostu konkurencji i wyeliminowania praktyk monopolistycznych, w tym ograniczenia ryzyka zmowy cenowej.

Projektowane przepisy mają też doprowadzić do usprawnienia realizacji zasady „zanieczyszczający płaci”. Chodzi o umożliwienie niezwłocznego usuwania odpadów przez odpowiednie organy ochrony środowiska, w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi. Do tego obowiązkowy byłby zwrot kosztów przez posiadacza odpadów.

Zmiany w zakresie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Dodatkowo projekt nowelizacji zakłada urealnienie różnicy między stawką opłaty za odbieranie odpadów zebranych selektywnie a stawką opłaty, gdy obowiązek selektywnego zbierania odpadów nie jest realizowany. Urealnienie to zakłada wprowadzenie dwukrotnie wyższej stawki za odpady niesegregowane.

Przyjęte regulacje dotyczą także zmiany zasad ustalania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Proponowana zmiana polega na określeniu przez radę gminy w uchwale, stawki ryczałtowej dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Stawka ta nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za rok od domku lub innej nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej. Ze względu na specyfikę, opłata dla rodzinnych ogrodów działkowych będzie ustalana jak dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Projekt nowelizacji ustawy śmieciowej ma wprowadzić także uelastycznienie możliwości korzystania z kryteriów różnicujących stawki opłat w gminach oraz związkach międzygminnych.

Dodatkowo rada ministrów opowiedziała się za wprowadzeniem zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, mających przydomowe kompostowniki i zagospodarowujących w nich bioodpady.

Odpowiedzialność wytwórcy odpadów niebezpiecznych i zaostrzenie kar

Projektowane przepisy przewidują także wprowadzenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów niebezpiecznych za gospodarowanie nimi aż do momentu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Nowelizacja zakłada także wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia nieważności, uchylenia lub wygaśnięcia decyzji dotyczącej gospodarki odpadami, stosuje się procedurę usuwania skutków prowadzonej działalności. Ma to ograniczyć skalę problemu zalegania odpadów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska.

Ponadto przewidziano zaostrzenie kar za niezgodne z przepisami gospodarowanie odpadami.

Oprócz szeregu innych propozycji projekt zawiera także regulacje przewidujące rozszerzenie opłaty recyklingowej na torby foliowe o grubości powyżej 50 mikrometrów.

Jak podaje KPRM, większość nowych przepisów miałyby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na podstawie www.premier.gov.pl

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama