pozwolenie na rozbudowę sortowni

Pozwolenie na rozbudowę sortowni w „Orlim Stawie”

28 kwietnia br. starosta kaliski, decyzją nr 272.2020, zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na rozbudowę hali sortowni dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG).

Starosta kaliski wydał pozwolenie na rozbudowę sortowni

Inwestycja, na którą starosta wydał pozwolenie obejmuje rozbudowę istniejącej hali sortowni wraz z towarzyszącymi obiektami i infrastrukturą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK). Jak zaznacza ZKG, rozbudowa ta ma na celu modernizację instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów w celu jej przystosowania do zwiększającego się strumienia selektywnie zbieranych frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W tym celu dobudowana sortownia wyposażona zostanie w instalację z zamontowanymi w ciągu przenośników automatycznymi, zaawansowanymi technologicznie, urządzeniami sortującymi wydzielone frakcje odpadów.

Jak zaznacza ZKG, rozbudowa sortowni, to oprócz budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (fermentacji), drugi z podstawowych elementów modernizacji „Orlego Stawu”. Dzięki tym inwestycjom ma zostać stworzona w ZUOK infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi, w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

Rozbudowa sortowni etapem modernizacji ZUOK „Orli Staw”

Przedmiotowa inwestycja to kolejny z zakontraktowanych etapów realizowanych w ramach Projektu POIS.02.02.00-00-0017/17 pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Wartość całego projektu wynosi niespełna 96,3 mln zł brutto, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) wyniesie ponad 53 mln zł. wsparcie zostało udzielone w ramach II osi priorytetowej, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

fot. ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu