Regionalne centrum recyklingu

Powstanie regionalne centrum recyklingu

23 października br. w Poznaniu, podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”.

Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jako Instytucją Wdrażającą a beneficjentem – Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W imieniu Zarządu Związku umowę podpisali Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu i Paweł Osiewała, zastępca przewodniczącego Zarządu – prezydent Sieradza.

Uroczyste podpisanie dokumentów odbyło się w obecności Henryka Kowalczyka, ministra środowiska, Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii i Kazimierza Kujdy, prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Regionalne centrum recyklingu za ponad 78 mln zł

Jak podaje Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG), całkowity koszt projektu oszacowano na ponad 78,2 mln zł. Natomiast dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 ma sięgnąć 80% wydatków kwalifikowanych, czyli ponad 53,2 mln zł.

Celem projektu jest stworzenie w Orlim Stawie infrastruktury technicznej, pozwalającej na zdecydowaną poprawę efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi. Ma to być realizowane w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami. Inwestycja ma także pomóc w wypełnieniu krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami.

Jak zaznacza ZKG, w ramach inwestycji przewidziano w szczególności modernizację instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów w celu przystosowania jej działania w obliczu zwiększającego się strumienia odpadów selektywnie zbieranych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło. Modernizacja ma być osiągnięta poprzez wybudowanie w nowej hali sortowni instalacji do sortowania wyposażonej w nowoczesne urządzenia technologiczne dla wydzielonej frakcji odpadów. Inwestycja przewiduje także budowę instalacji do fermentacji zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów żywnościowych.

Ponadto przewidziano uzupełnienie infrastruktury Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw (ZUOK) o dodatkowe wiaty i boksy magazynowe, rozbudowę budynku socjalnego oraz budowę infrastruktury w tym sieci elektroenergetycznej wraz z dwoma stacjami transformatorowymi. Infrastruktura ma zostać rozbudowana w zakresie sieci cieplnej, biogazowej oraz wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo planowany jest zakup środków transportu oraz sprzętu przeładunkowego, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji zmodernizowanego ZUOK-u. W zakres Projektu wchodzi również wybudowana w 2017 roku kompostownia płytowa, która będzie powiązana technologicznie z instalacją fermentacji.

Regionalne centrum recyklingu na terenie ZUOK „Orli Staw”

Jak przekonuje ZKG, zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura Zakładu pozwoli na zagospodarowanie pełnego strumienia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin należących do Związku. Wskutek realizacji projektu ZUOK „Orli Staw” ma się stać centrum recyklingu o wysokim poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Zakład, zasilany będzie energią elektryczną wyprodukowaną z biogazu wytwarzanego w instalacji fermentacji metanowej.

Realizacja inwestycji ma się zakończyć w 2020 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

fot. ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny