Powstają dzikie wysypiska

Powstają dzikie wysypiska – Legnica apeluje o korzystanie z PSZOK-ów

Zamiast wyrzucać odpady gdzie popadnie, oddaj je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u) – apeluje Urząd Miasta Legnica (UM). Legnicki magistrat zwraca uwagę, że z raportów tamtejszej straży miejskiej dotyczących kontrolowania porządków w Legnicy wynika, że z właściwym postępowaniem z odpadami nie jest najlepiej. Wciąż bowiem, w wielu rejonach miasta powstają dzikie wysypiska. Wiele odpadów komunalnych wyrzucanych jest na pasach zieleni i placach, a do pojemników np. na papier trafiają zużyte części samochodowe. Urzędnicy miejscy zwracają uwagę, że dużo z tych odpadów zamiast wyrzucać gdzie popadnie można bezpłatnie oddać do PSZOK-u.

Powstają dzikie wysypiska, a ich uprzątnięcie kosztuje setki tysięcy złotych

Magistrat zwraca uwagę, że dzikie wysypiska powstały m.in. przy ul. Inwalidów, Sygnałowej i Boiskowej. Natomiast przy pojemnikach na ul. Tarnopolskiej ktoś wyrzucił odpady samochodowe i wielkogabarytowe, a to nie wszystko, bowiem – jak wskazuje UM – takich przypadków jest znacznie więcej.

Jednocześnie miejscy urzędnicy zwracają uwagę, że dzikie wysypiska są plagą nie tylko w Legnicy, a miasto na ich likwidację każdego roku wydaje setki tysięcy złotych. Legnica usuwa ponad sześćset ton porzuconych śmieci rocznie. Magistrat dodaje, że pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z prawem, zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł.

Powstają dzikie wysypiska, a można skorzystać z PSZOK-ów

Urzędnicy przekonują, że zamiast porzucać odpady, wiele z nich można bezpłatnie dostarczyć do PSZOK-ów. Legnickie PSZOK-i przyjmują bezpłatnie od mieszkańców miasta następujące rodzaje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, a także opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji i zielone. Ponadto oddawać można przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 0,2 Mg/mieszkańca/rok kalendarzowy. PSZOK-i przyjmują również zużyte opony, odzież i tekstylia, glebę i ziemię w tym kamienie, popiół, odpady niebezpieczne i inne odpady problemowe.

Z kolei PSZOK-i nie przyjmują takich frakcji jak odpady zawierające azbest, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne, części samochodowe (w tym szyby samochodowe), a także odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami i padłe zwierzęta.

Magistrat dodaje, że prowadzący PSZOK-i prowadzi ewidencję ilości odpadów komunalnych dostarczanych do punktów przez mieszkańców Legnicy. Urzędnicy zaznaczają też, że pracownik PSZOK-u ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Legnica

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama