w sprawie składowania odpadów

Portugalia wezwana do poprawy w sprawie składowania odpadów i gospodarowania nimi

Komisja Europejska (KE) poinformowała, że wzywa Portugalię do prawidłowego stosowania dyrektywy w sprawie składowania odpadów (dyrektywa 1999/31/WE) i dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE). Na mocy dyrektywy w sprawie składowania odpadów państwa członkowskie muszą wprowadzić odpowiednie środki mające na celu zapewnienie, aby składowane były wyłącznie odpady poddane obróbce – podkreśla KE.

Uchybienia nie tylko w sprawie składowania odpadów

Organ unijny podkreśla, że pełne wdrożenie norm Unii Europejskiej (UE) dotyczących zanieczyszczenia odpadami ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi oraz dla ochrony wody, gleby i powietrza. W Europejskim Zielonym Ładzie określono dążenie UE do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń – podkreśla KE.

W wyroku z 15 października 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że przed składowaniem odpady muszą być przetwarzane w najbardziej odpowiedni sposób, tak aby w jak największym stopniu ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. W następstwie tego orzeczenia w 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła badanie dotyczące składowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych w państwach członkowskich. W Portugalii badanie to ujawniło niedociągnięcia w czterech z pięciu skontrolowanych składowisk odpadów. Co najmniej 59% odpadów komunalnych jest tam składowanych bez żadnego przetwarzania – podkreśla KE. Ponadto Portugalia nie utworzyła zintegrowanej i odpowiedniej sieci instalacji do gospodarowania zmieszanymi odpadami komunalnymi – zarzucają krajowi z Półwyspu Iberyjskiego unijni urzędnicy.

Dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć w sprawie składowania odpadów

W związku z tym Komisja kieruje do Portugalii wezwanie do usunięcia uchybienia. Kraj ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję nie tylko w sprawie składowania odpadów. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Na podstawie ec.europa.eu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu