Pokontrolne wnioski

Minął rok od wdrożenia w gminach znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która m.in. nałożyła na Inspekcję Ochrony Środowiska dodatkowe zadania kontrolne.
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, wywiązując się z tego obowiązku, przeprowadził w ubiegłym roku kontrolę 10% wytypowanych gmin woj. pomorskiego. Jej wyniki pokazały, że siedem gmin nie osiągnęło wymaganych poziomów recyklingu, a w trzech samorządach nie zorganizowano przetargów na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W trakcie kontroli gmin stwierdzono również brak spójności pomiędzy zapisami uchwał związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami w gminach.
 
W tym roku, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do kontroli wytypowano kolejne 10% gmin. Inspektorzy ruszyli w teren w drugim kwartale. Oprócz gmin kontrolowane są również regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych.
 
Ogólne wnioski są następujące: wszędzie podjęto wymagane ustawą uchwały, gminy wprowadziły systemy selektywnej zbiórki odpadów oraz utworzyły punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W samorządach są także prowadzone rejestry działalności regulowanej. Wszyscy wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci miast) złożyli sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r. do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (jedno po terminie). Inspektorzy ustalili, że wszystkie odpady odbierane od mieszkańców trafiają do RIPOK-ów. Ponadto nie występują już problemy związane z brakiem pojemników czy nieodbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców. Mimo to wciąż zdarzają się sytuacje deponowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych.
 
Na podstawie: www.gdansk.wios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu