Pod znakiem ekoinnowacji

Drugi dzień Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON (organizowanego przez spółkę Abrys w kooperacji z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi), który tradycyjnie towarzyszy Targom POLEKO, upłynął pod znakiem ekoinnowacji.
 
Program wydarzenia podzielono na dwie części: w pierwszej skupiono się bardziej na zagadnieniach teoretycznych, choć nie brakowało odniesień do praktyki, w drugiej zaś prelegenci skoncentrowali się na konkretnych przykładach.
 
Od teorii – definicji i klasyfikacji – rozpoczął reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, który przedstawił referat pt. „Innowacje dla środowiska przy współpracy jednostek naukowych ze światem biznesu”. Wskazał przy tym, że pod względem innowacyjności Polska znajduje się na czwartym miejscu – niestety, licząc od końca tabeli – wśród państw europejskich. A o tym, jak ważna jest innowacyjność, może świadczyć choćby fakt, jaki nacisk jest kładziony na ten aspekt w ramach różnych programów unijnych, w których za wykazanie się nowatorskim podejściem do produkcji lub usług można uzyskać dodatkowe punkty. Zakłada się też, iż ekoinnowacje mają tworzyć „zielone miejsca pracy”.
 
Z kolei dr hab. Włodzimierz Urbaniak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w wystąpieniu „Idea innowacji w gospodarce odpadami – poznański WASTE-KLASTER” zaprezentował podejście praktyczne do wdrażania innowacji, z wykorzystaniem wciąż nowego w Polsce narzędzia, jakim jest klastering. Powołany w Poznaniu do życia WASTE-KLASTER za jeden z celów stawia sobie pomoc przedsiębiorcom w rozwiazywaniu problemów z gospodarowaniem odpadami, właśnie poprzez wypracowywanie i wdrażanie nowych technologii.
 
Pomocne ma być w tym nowoczesne laboratorium, które powstało w ramach projektu związanego z powołaniem tego Klastra, a którego potencjał można wykorzystać dla poszukiwania innowacyjnych metod radzenia sobie z odpadami. – Wprowadzanie nowych produktów wymusza ciągłe poszukiwanie nowych technologii ich zagospodarowywania – mówił prof. Urbaniak, uzasadniając potrzebę istnienia takiego specjalistycznego laboratorium jako serca Klastra. – Małe i średnie przedsiębiorstwa często mają problemy z gospodarką odpadami. Równie często mają nawet ciekawe pomysły na to, co z nimi zrobić, ale nie wiedzą, gdzie szukać pomocy.
 
Innowacyjność nierozerwalnie łączy się z przedsiębiorczością, a ta wymaga efektywnego zarządzania, w tym środowiskowego. O tym zagadnieniu w kontekście Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS opowiedział Maciej Krzyczkowski, reprezentujący Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
 
W swym wystąpieniu przekonywał on, iż EMAS – ze względu na audyty sprawdzające poprawność funkcjonowania danego przedsiębiorcy – stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi karami za nieprzestrzeganie przepisów z dziedziny ochrony środowiska, a – jak wskazywał prelegent – w stosowaniu jest ok. 500 aktów prawnych z tego obszaru.
 
Prelegent wskazał też, iż Polska – mając 45 podmiotów z certyfikatami EMAS – zajmuje pod względem ich liczby dziewiąte miejsce w Europie, a jednocześnie cechuje się bardzo dynamicznym ich przyrostem.
 
Zaznaczył także, że od stycznia 2016 r. obowiązkowymi audytami EMAS objęte zostaną przedsiębiorcy z branży odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
 
W trakcie drugiej części ENVICON-u można było jeszcze posłuchać np. o doświadczeniach Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp., o zgazowaniu osadów ściekowych w reaktorze GazEla czy też – realizowanym przez ONZ – programie Brandbility.
 
Takie spotkania mają tę wartość, że z jednej strony uświadamiają potrzebę poszukiwania nowatorskich rozwiązań w ochronie środowiska, z drugiej zaś pokazują, że w obszarze tym – mimo zapóźnień – Polska nie jest jednak całkowitą pustynią.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny