Pieniądze na usuwanie azbestu

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podjęła uchwałę w sprawie nowego naboru wniosków na udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu AZBEST/2014.
 
Dofinansowanie adresowane jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu woj. zachodniopomorskiego. Na wsparcie mogą liczyć zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są gminy, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i przedsiębiorcy.
 
Do kosztów kwalifikowanych należą nakłady związane z demontażem pokrycia dachowego lub wyrobów zawierających azbest, transportem odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia oraz z jego unieszkodliwieniem. WFOŚiGW udzieli wsparcia w kwocie do 800 zł za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest oraz do 500 zł za wyłącznie transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest.
 
Na podstawie: www.wfos.szczecin.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu