poziomów odzysku i recyklingu

Petycja w sprawie poziomów odzysku i recyklingu

Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK poinformował, że na ręce Henryka Kowalczyka, ministra środowiska, Sławomira Mazurka, podsekretarza stanu oraz Sławomira Piechoty, przewodniczącego Komisji Sejmowej ds. Petycji złożył petycję w sprawie wydania nowego rozporządzenia przez Ministra Środowiska.

Jak zaznacza EKO-PAK, petycja została złożona w celu stworzenia rzetelnych i egzekwowalnych ram prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Obecnie obowiązujące prawo nie spełnia tych kryteriów, a brak pilnych działań systemowych zagraża rynkowi. Odpady opakowaniowe wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych traktowane są w polskiej legislacji jak opakowania monomateriałowe, co nie jest zgodne z rzeczywistością. Cele dotyczące ich zagospodarowania winny uwzględniać charakterystykę fizyko-chemiczną oraz przede wszystkim bezpieczeństwo ponownego wprowadzenia do obrotu substancji pozyskanych z tych odpadów. Zaniechanie zmian legislacyjnych z dużym prawdopodobieństwem spowoduje erozję rynku (szara strefa), a także naliczanie kar w postaci opłaty produktowej, co może przyczynić się do upadłości wielu firm z sektora małych, średnich przedsiębiorstw (MŚP) – przekonuje Związek.

Proponowane wielkości poziomów odzysku i recyklingu

Mając na uwadze powyższe, wprowadzający produkty w opakowaniach, zrzeszeni w Związku Pracodawców EKO-PAK wnioskują o pilne wydanie nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawartym z marszałkiem województwa. Dodatkowo podmioty te apelują o ustanowienie w nowym rozporządzeniu realnych, jednolitych celów recyklingu i odzysku dla opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych na lata 2018, 2019 i 2020. Cele te mają wskazać by wszystkie odpady o kodzie 15 01 05 posiadały wspólny minimalny poziom wymaganego recyklingu i odzysku. Ma on wynosić 26% recyklingu i 40% odzysku w 2018 r., 27% recyklingu i 50% odzysku w 2019 r. i 28% recyklingu i 61% odzysku w 2020 r.

Z kolei wszystkie odpady o kodzie 15 01 10* powinny wg petycji posiadać wspólny minimalny poziom wymaganego recyklingu i odzysku w wysokości 10% recyklingu i 61% odzysku w latach 2018 – 2020.

Potencjał recyklingowy rozwija się zbyt wolno

W uzasadnieniu EKO-PAK powołuje się na opublikowaną w lutym br. „Analizę uwarunkowań gospodarowania odpadami opakowań wielomateriałowych. Propozycje zmian systemowych”, której autorem jest dr Wojciech Piontek. Opracowanie to stanowi aktualizację raportu, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2015 r. Z dokumentu jednoznacznie wynika, iż potencjał recyklingowy rozwija się zbyt wolno do potrzeb rynku. Deficyt jest wyraźny w każdej kategorii, a opakowania z przewagą tworzyw sztucznych i opakowania po środkach niebezpiecznych niemal nie mają zabezpieczonego procesu technologicznego. Jednocześnie raport wskazuje na duży potencjał technologiczny, związany z odzyskiem energetycznym (instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych, instalacje termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych, cementownie, elektrociepłownie).

Tymczasem, w polskim systemie prawno-sprawozdawczym, wszystkie odpady opakowaniowe wielomateriałowe sklasyfikowane są pod jednym kodem odpadów (15 01 05), analogicznie sprawozdawczość traktuje odpady po środkach niebezpiecznych (kod 15 01 10*). Żadna z powyższych kategorii nie posiada przy tym osobnych kodów właściwych dla opakowań z przewagą poszczególnych rodzajów materiałów – wylicza EKO-PAK.

W opinii Związku, oznacza to, że osiągnięcie minimalnych poziomów recyklingu dla całej kategorii opakowań wielomateriałowych zapewniają prawie wyłącznie opakowania z przewagą papieru – głownie kartony do płynnej żywności. Jednak i w ich przypadku obecne moce recyklingowe zostały już wyczerpane, brak też jakichkolwiek potwierdzonych informacji o nowych inwestycjach mogących zapewnić rosnący recykling tego rodzaju opakowań.
W związku z powyższym, EKO-PAK zaapelował o jak najszybsze wydanie nowego rozporządzenia uwzględniającego opisane powyżej uwarunkowania. Wskazane przez Związek wartości wynikają z szacunków opartych na metodach naukowych, pozwalających na realną ocenę rynku. Oczywistym jest, że zagospodarowane powinny być wszystkie wprowadzane opakowania po produktach, z zastrzeżeniem jednak możliwości osiągnięcia celów. A te, aby były osiągalne, muszą być realne. W polskich warunkach realne są wyłącznie procesy odzysku, które nie wymagają żadnych kapitałochłonnych inwestycji w infrastrukturę recyklingową.

Z kolei dla odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, w tym odpadów po środkach ochrony roślin, recykling powinien być wyłącznie uzupełniającą formą zagospodarowania, ze względu na zagrożenie wprowadzenia do obrotu recyklatów zanieczyszczonych pozostałościami po niebezpiecznych mieszaninach chemicznych. Ze względu jednak na wysokie walory energetyczne, dla takich odpadów podstawowym środkiem zagospodarowania powinien być odzysk.

Wirtualny recykling

EKO-PAK za pomocą petycji pragnie również zwrócić uwagę, że zachowanie obecnego brzemienia ww. rozporządzenia spowoduje dynamicznie postępującą erozję systemu, który wypełni się dokumentami potwierdzającymi wirtualny recykling. Zjawisko to będzie miało negatywny wpływ na rozwój potencjału technologicznego – system stanie się nierentowny, co w konsekwencji może spowodować kurczenie się już istniejących mocy recyklingowych.

W takiej sytuacji, znacząca grupa producentów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne stanie przed koniecznością ponoszenia opłat produktowych, gdyż zostaną oni pozbawieni dostępu do realnych i rzetelnych procesów recyklingu. Będzie to miało negatywny wpływ na ich potencjał rozwojowy, zaś w przypadku sektora MŚP może doprowadzić do upadłości znaczącej grupy przedsiębiorstw.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZPPOiPO EKO-PAK

fot. sozosera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

partner medialny