Osady ściekowe i popioły ze spalania biomasy

Osady ściekowe i popioły ze spalania biomasy tematem porozumienia

Porozumienie intencyjne w sprawie współpracy na rzecz wypracowania innowacyjnego rozwiązania w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych i popiołów ze spalania biomasy podpisali wczoraj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, Marek Jońca, członek Zarządu Województwa oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt. Do grona tych podmiotów, które zawarły porozumienie, którego tematem są osady ściekowe i popioły ze spalania biomasy należą Enea Elektrownia Połaniec, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Osady ściekowe i popioły ze spalania biomasy – zagospodarować odpady w sposób korzystny dla środowiska

Jak zaznacza UMWŚ, przedmiotem porozumienia jest współpraca zmierzająca do znalezienia rozwiązania, które będzie korzystne zarówno dla środowiska przyrodniczego, jak i zdrowia ludzi. – Problematyka osadów ściekowych, a zwłaszcza sposobu ich zagospodarowania jest od lat tematem dyskusji w Polsce i na świecie. Wszyscy mamy świadomość, że osady ściekowe to temat bardzo rozwojowy. Wypracowanie innowacyjnego rozwiązania wpisuje się w obecne tendencje i cele ekologiczne. Cieszę się bardzo, że w projekt zaangażowali się tak znamienici specjaliści – powiedział marszałek Bętkowski.

Urząd marszałkowski zwraca uwagę, że prognozowana ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych w najbliższych latach będzie wzrastać i ma osiągnąć w 2022 r. 107 tys. Mg. Z kolei w masie wytworzonych odpadów przemysłowych znaczącą ilość stanowią odpady z procesów termicznych, pochodzących z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw, a recykling jest preferowanym sposobem zagospodarowania odpadów z punktu widzenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami.

Użycie popiołów i komunalnych osadów ściekowych, wymaga poznania składu fizyko-chemicznego. Każdy odpad należy traktować jako potencjalny surowiec. Ważne jednak, aby przeprowadzić prace i badania, które potwierdzą skuteczność i bezpieczeństwo ich wykorzystania. Jeżeli uda się znaleźć gotowy produkt na bazie tych dwóch komponentów, będzie to rewolucja w rolnictwie i gospodarce odpadami, wywoła to pozytywny skutek nie tylko środowiskowy, ale także ekonomiczny – powiedział Marek Jońca.

Podmioty wniosą swój wkład by zagospodarować osady ściekowe i popioły ze spalania biomasy

Każda ze stron podpisanego porozumienia intencyjnego zobowiązała się do zapewnienia ze swej strony określonego wkładu w realizację wspólnego przedsięwzięcia. I tak, Województwo Świętokrzyskie ma zapewnić dostęp do informacji statystycznych w zakresie wytwarzania i gospodarowania ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi oraz popiołami. Spółka Enea Elektrownia Połaniec ma dostarczać próbki popiołów ze spalania biomasy w ilości niezbędnej do przeprowadzenia wymaganych prób i testów. Z kolei Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ma przeprowadzić wstępną ocenę właściwości komunalnych osadów ściekowych i popiołów ze spalania biomasy, opracować założenia merytoryczne projektu, a w trakcie jego realizacji, opracować skład kompozytów z badanych odpadów oraz przeprowadzić doświadczenia wegetacyjne w celu opracowania racjonalnych zasad przyrodniczego ich zagospodarowania. Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu ma natomiast służyć wsparciem w zakresie pozyskania finansowania projektu, organizacji konsorcjum projektowego, współpracy członków Klastra w celu komercjalizacji wyników projektu, a także w zakresie upowszechniania projektu i jego wyników na szczeblu krajowym i zagranicznym. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zapewni natomiast wsparcie w zakresie ocen ekonomicznych i środowiskowych, a także technologiczne wynikające z prowadzonych wcześniej projektów w tym zakresie w Pracowni Badań Strategicznych Instytutu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. UMWŚ

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny