Odpady komunalne

Odpady komunalne – plany MPO

Urząd Miasta Torunia (UM) poinformował o planach tamtejszego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (MPO) na najbliższy rok.

Wśród zamierzeń toruńskiej spółki komunalnej znajdują się rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK), zakup nowych pojemników podziemnych i śmieciarek. Do planów należy także wdrożenie wspólnego systemu segregacji odpadów.

Odpady komunalne w Toruniu – rozbudowa ZUOK-u

Jak zaznacza toruński magistrat, MPO i Miasto Toruń czekają na decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Decyzja dotyczy dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych”. Łączny koszt tego przedsięwzięcia został oszacowany na 10,5 mln zł, a dofinansowanie może sięgnąć 68% kosztów kwalifikowanych. Obecnie aplikacja podlega ocenie merytorycznej drugiego stopnia.

Projekt rozbudowy ZUOK obejmuje m.in. modernizację linii sortowniczej. Jak zaznacza UM, zmodernizowana, automatyczna i funkcjonalna linia technologiczna do rozsortowywania odpadów komunalnych znacząco zwiększy odzysk surowców wtórnych oraz zredukuje ilość odpadów kierowanych na składowisko. Linia wyposażona będzie w separatory optyczne, które pozwalają odzyskać nawet do 90% surowców zawartych w odpadach poprzez wydzielanie tworzyw sztucznych, papieru i tektury, oraz separator balistyczny rozdzielający folię od butelek PET i opakowań wielomateriałowych, czyli np. kartoników po napojach. Separatory będą uzupełnieniem dla funkcjonującej obecnie ręcznej segregacji odpadów komunalnych.

Ponadto w ramach projektu przewidziano dostawę i montaż zespołu dwóch nowych wag przy wjeździe na teren Zakładu. Rozbudowa ZUOK-u obejmuje także dostawę i montaż myjni do kół i podwozi. Instalacja ta umożliwi mycie kół oraz podwozi pojazdów opuszczających zarówno składowisko, jak i pozostałe obiekty wchodzące w skład Zakładu, w szczególności obiekty kompostowni odpadów organicznych i odpadów zielonych oraz instalacji stabilizacji. Założono również dostawę oprogramowania optymalizującego zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Toruniu, dostawę ładowarki teleskopowej z osprzętem, a także budowę i wyposażenie budynku obsługi wag.

Zakup podziemnych pojemników i śmieciarek

W bieżącym roku toruńska spółka, na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, planuje również wybudowanie dwóch kolejnych zestawów podziemnych pojemników na odpady. Zostaną one zlokalizowane na toruńskiej starówce.

Ponadto w planach zakupowych MPO przewidziało nabycie trzech nowych śmieciarek i jednego pojazdu hakowego.

Wymiana pojemników

Od stycznia br. w Toruniu, zgodnie z uchwałą rady miasta, stopniowo wymieniane są pojemniki na odpady. Jest to odpowiedź na przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska, które na terenie całego kraju wprowadza wspólny system segregacji odpadów. Od początku stycznia br. mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej MPO rozdaje niebieskie worki do gromadzenia papieru oraz zielone worki na szkło (dotąd były białe).
W zabudowie wielorodzinnej nieruchomości będą sukcesywnie wyposażane w niebieskie pojemniki na papier. Obecnie stosowane białe pojemniki na szkło będą stopniowo wymieniane na pojemniki zielone. Nieruchomości będą też sukcesywnie wyposażane w żółte pojemniki na metale i tworzywa sztuczne. Metale i tworzywa sztuczne będzie można również w dalszym ciągu gromadzić w żółtych pojemnikach na „odpady suche” łącznie z papierem. MPO będzie także sukcesywnie doposażać nieruchomości w brązowe pojemniki na bioodpady, a obecnie używane pojemniki w kolorze zielonym i srebrnym na zmieszane odpady komunalne będą stopniowo wycofywane – zastąpią je pojemniki w kolorze szarym.

Od początku bieżącego roku zwiększa się także częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Na podstawie www.torun.pl

fot. UM Torunia

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny