Odpadowe projekty

Odpadowe projekty z dofinansowaniem

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (UMWW-M) poinformował, że marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał umowy na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Jak zaznacza UMWW-M, spotkanie z beneficjentami odbyło się w siedzibie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie.

Odpadowe projekty dofinansowane w województwie warmińsko-mazurskim

Jeden z dofinansowanych projektów obejmuje „modernizację instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności części biologicznej Kompostowni w Zakrzewie“. Według UMWW-M, wsparte przedsięwzięcie polegać ma na rozbudowie zakładu gospodarki odpadami o instalację kompostowania odpadów biodegradowalnych. Odpady kierowane do kompostowni pochodzić mają z selektywnej zbiórki oraz z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Projekt realizowany będzie na istniejącej już kompostowni osadów ściekowych i odpadów organicznych w Zakrzewie. Całkowitą wartość przedsięwzięcia oszacowano na 11,3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynieść ma 6,2 mln zł.

Podczas spotkania w Działdowie podpisane zostały również umowy dotyczące modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie – wskazuje UMWW-M. Modernizacja ma być przeprowadzona w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie, tj. modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej.

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje także rozbudowę sortowni oraz modernizację zainstalowanej tam linii technologicznej do segregacji odpadów. Powierzchnia budynku sortowni powiększy się o ponad 1 tys. m kw. Całkowita wartość projektu oszacowano na 18 mln zł, z czego wysokość dofinansowania wynosi 10 mln zł.

Dofinansowanie na działania w zakresie gospodarki odpadami pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie warmia.mazury.pl

fot. UMWW-M

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny