„Odpadowe” konsultacje społeczne

„Odpadowe” konsultacje społeczne w Bielsku-Białej

Do 24 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej (UM) potrwają „odpadowe” konsultacje społeczne, które dotyczą projektów uchwał związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

„Odpadowe” konsultacje społeczne dotyczą zmian w uchwałach

Jak podaje UM, wspomniane „odpadowe” konsultacje społeczne dotyczą zmian następujących uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej: nr XXXI/578/2017 z 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej; nr XXXI/579/2017 z 20 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; nr XXI/506/2020 z 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; nr XVIII/406/2020 z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

„Odpadowe” konsultacje społeczne – kto może wziąć udział i jak przekazać uwagi?

Magistrat wskazuje, że udział w konsultacjach mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej, a także zarządcy wspólnot mieszkaniowych i zarządy spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące na terenie Bielska-Białej działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej UM w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym. Można także skorzystać z poczty elektronicznej i przesłać swoje uwagi na adres: bgo@um.bielsko.pl lub ze skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy pl. Ratuszowym 6.

Wyjaśnień w związku z konsultacjami udziela Wydział Gospodarki Odpadami UM.

Na podstawie ms.bielsko-biala.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama