Odbiór odpadów komunalnych w Mielcu

Odbiór odpadów komunalnych w Mielcu

Odbiór odpadów komunalnych już od kilku lat budzi wiele kontrowersji w większości gmin w Polsce – zwraca uwagę Urząd Miejski w Mielcu (UM). Według magistratu główna tego przyczyna to stale wzrastające ceny, które mieszkańcy zobowiązani są ponosić z tego tytułu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się bilansować, czyli wpływy z opłaty muszą w pełni pokrywać koszty związane z realizacją odbioru, tym samym nie wolno dopłacać do „śmieci” z budżetu gminy.

Odbiór odpadów komunalnych. Co składa się na koszty?

Największy koszt ok. 95% stanowi odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, czyli bioodpadów, odpadów metali i tworzyw sztucznych, szkła, papieru, a także popiołu i odpadów niepodlegających segregacji (tzw. odpadów zmieszanych). W tym mieści się także koszt odbioru odpadów w ramach tzw. wystawki, czyli odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon. Do tego dochodzi odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych: baterii czy opakowań po lekach z aptek. Wykonawcę odbioru i zagospodarowania odpadów wybiera się w drodze przetargu a podstawę rozliczenia stanowi stawka za 1 tonę odpadów. Oznacza to, że im więcej odpadów wytworzymy, tym więcej będziemy musieli za nie zapłacić. Pozostałe 5% kosztów to prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u) i koszty administracyjne – tłumaczy UM.

Odbiór odpadów komunalnych, a selektywna zbiórka

Suma ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców w 2021 r. nie zmniejsza się. Jednak – jak zaznacza UM – dzięki skrupulatnej segregacji odpadów zmniejsza się ilość odpadów zmieszanych – odpady, które wcześniej trafiały do czarnego pojemnika dzisiaj umieszczane są w pojemniku na odpady „BIO” oraz w pojemnikach/workach na odpady surowcowe – papier plastik, szkło. Tym samym pojemniki na odpady zmieszane nie są zapełniane. Sytuacja ta wpłynęła na wprowadzenie zmian w częstotliwości odbioru tej frakcji odpadów, którą Rada Miasta 26 listopada 2020 r zmniejszyła dla zabudowy jednorodzinnej. Zmniejszona częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych nie wpływa na zmniejszenie ilości odpadów ogółem. Obniżenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych pozwoli obniżyć tylko część stawki za odbiór 1 tony tego typu odpadów, nie wpływa to jednak na koszty zagospodarowania – tłumaczy magistrat. Należy jednak podkreślić, że przy jednoczesnym zmniejszaniu się ilości odpadów zmieszanych, co jest bardzo dobrym działaniem, zwiększa się ilość odpadów segregowanych, za odbiór i zagospodarowanie których gmina rozlicza się od tonażu. Cena za odbiór i zagospodarowanie każdej z frakcji odpadów jest inna. Znaczne zmniejszenie ilości produkowanych odpadów każdego rodzaju przez każdego z mieszkańców może przyczynić się do zmniejszenia kosztów ich odbioru i zagospodarowania – zachęca UM.

Zmiany w zakresie jakości i ilości odbieranych odpadów

W 2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana roczna umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów (obowiązująca od kwietnia 2020 r.), zgodnie z którą stawki za odbiór i zagospodarowanie tony poszczególnych rodzajów odpadów były wyższe od poprzednio obowiązujących. Jak tłumaczy UM, przyczyniło się to do konieczności podniesienia opłaty ponoszonej przez mieszkańców. Jednak w związku z sytuacją epidemiczną (covid-19) decyzja o podniesieniu opłaty zapadła dopiero w czerwcu ub.r. z mocą obowiązywania od lipca. Przez trzy miesiące wpływy z opłat dokonywanych przez mieszkańców nie pokrywały zatem pełnych kosztów samego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Dodatkowo do kalkulacji stawki przyjęto, że masa odpadów wyprodukowana w 2020 r. zamknie się w granicach ok 18 500 ton. Niestety koniec roku pokazał, że mieszkańcy wytworzyli łącznie ok. 20 850 ton. Oznaczało to, że za dodatkowe tony odpadów musiało zapłacić miasto.

Odbiór odpadów komunalnych – rok 2020 w Mielcu ze stratą

Według magistratu, zwiększona ilość odpadów jest m.in. rezultatem pandemii, bowiem  produkty pakowane są w dodatkowe opakowania, posiłki zamawiane na wynos dostarczane w opakowaniach, zakupy robione przez Internet, co wiąże się z dodatkowymi, często wieloma rodzajami, opakowań. Te wszystkie składowe przyczyniły się do tego, iż rok 2020 r. został zamknięty ze stratą ponad 4 mln zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. nie pokryły poniesionych kosztów – podkreśla UM.

Jak zaznacza mielecki magistrat, w 2021 r. przetarg, a co za tym idzie oferta, na odbiór i zagospodarowanie odpadów ma mniejszy zasięg, ponieważ miasto wyłączyło nieruchomości niezamieszkane z gminnego systemu odbioru śmieci.

Odbiór odpadów komunalnych – stawki opłaty

Stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów uzależnione są od wielu składowych – przekonuje UM. To nie tylko odbiór odpadów zmieszanych, ale również pozostałych frakcji (rodzajów). Magistrat zaznacza, że od kilku lat obserwuje stale zwiększającą się masę odpadów „BIO”/zielonych, które mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach. „Między innymi to nasze wybory dokonywane w codziennym życiu wpływają na to jak wysoka będzie opłata za odpady, ile odpadów wyprodukujemy, jako mieszkańcy. Również liczba osób zgłoszonych w „deklaracjach odpadowych” jest ważna – im więcej osób produkujących odpady zgłoszonych do opłaty, tym niższe stawki. Ponowne kalkulacje opłaty dokonywane będą po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego, dzięki któremu znane będą stawki za odbiór i zagospodarowanie naszych odpadów.”– napisał UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama