Ochrona środowiska na targowisku

Ochrona środowiska na targowisku

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) poinformował, że 19 grudnia 2017 r. pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzili oględziny terenu targowiska w Wólce Kosowskiej, na którym prowadzony był nielegalny handel podrobionymi towarami.

Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości.

Ochrona środowiska na targowisku – Inspekcja Ochrony Środowiska w akcji

W akcję zaangażowali się pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz GIOŚ-u. Ujawniono kilkaset pojazdów dostawczych, wykorzystywanych głównie jako miejsce przechowywania towarów. Jak podkreśla GIOŚ, znaczna część tych pojazdów była w bardzo złym stanie technicznym i zawierała niebezpieczne elementy takie jak silniki, akumulatory czy płyny eksploatacyjne.

Dlatego też inspektorzy przeprowadzili inwentaryzację wszystkich zmagazynowanych na tym terenie pojazdów oraz sporządzili dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan techniczny każdego z nich. Kontrola wykazała również, na całym terenie targowiska, obecność bezwładnie porozrzucanych odpadów opakowaniowych po sprzedawanych towarach.

W opinii Inspekcji, z uwagi na możliwość zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych, taki stan rzeczy jest poważnym zagrożeniem dla jakości środowiska. Stąd ustalenia poczynione przez inspektorów będą stanowiły podstawę do podjęcia przez Inspekcję dalszych działań, ukierunkowanych przede wszystkim na wyegzekwowanie usunięcia odpadów z terenu targowiska i przekazanie ich do uprawnionych odbiorców.

Ponadto, GIOŚ zapowiada, że Inspekcja Ochrony Środowiska, w celu wyeliminowania niepożądanego zjawiska, podejmie współpracę z samorządem gminnym, który jest instytucją sprawującą nadzór nad wykonaniem szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Na podstawie www.gios.gov.pl

fot. GIOŚ

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

partner medialny